KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Hilmi ÖZDEN: Macar Kaynaklarına Göre Turan Coğrafyasında (Kuzey) Kafkasya

Hilmi ÖZDEN: Macar Kaynaklarına Göre Turan Coğrafyasında (Kuzey) Kafkasya

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 62 dk okuma süresi
347 0

Macarlar özellikle 19.yy olmak üzere kendi köklerini (soylarını), dillerini ve geldikleri vatan coğrafyasını araştırmışlardır. Birçok gezgin, amatör meraklı ve bilim adamı bu konuda çalışmalar yapmıştır. Anavatanları ve dillerinin kökleri açısından İdil-Ural, Türkistan, Kafkasya gibi tezler ortaya atılmıştır. Bilim insanları bu konuda farklı düşüncelere sahiptir. Bunlar içinde en güçlüleri Türkistan ve Kafkasya coğrafyasıdır. Bu çalışmada Macarca literatürden seçtiğimiz bazı makalelere göre Macarların Kafkasya araştırmalarından bahsedilecektir.

GİRİŞ

19.Yüzyılda Kafkas Macarlığı Fikri

19.yüzyılda, ilk zorlu etnografik, arkeolojik, dilbilimsel ve tarihi eserlerin ortaya çıktığı Macaristan’da bilimde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Macar Bilimler Akademisi, dergiler, kütüphaneler ile bilimsel topluluklar kuruldu ve çağın tarihçileri modern tarih yazımının temellerini küçümsediler. Tarih bilimi tarihöncesine büyük önem verdi ve Macar anavatanını arama, tarihçinin en asil ve en önemli görevlerinden biriydi. Zaten 18. yüzyılda Macarların kökeni teorileri – Fin-Ugor veya Türk-Tatar – hakkında bir tartışma başlatmıştı. Bu teoriler ve temsilcileri, bilimsel dergilerin sütunlarında ve yeni kurulan Akademi’nin duvarlarında baskın bir konuma sahip olsalar da, hem Türk-Tatar kökenli hem de Fin-Ugor akrabalığı fikrine karşı pek çok muhalif vardı. Böylece Macar asaletini kanıtlamak için birçok teori doğdu. Bu yüzden Macarların Hun-Avar kökenli olduğu fikrine inanan çoğunluktaydı ve böylece Sümer-Macar akrabalık teorisi doğdu. Ancak Macarların Mısır, Habeş veya Part kökenlerine dair teoriler bile ortaya çıktı. Bazı açılardan, Kafkasya Macarları fikri de bu eğilime uymaktadır. 19. yüzyıl Macar bilimsel ve kamusal yaşamın fikirlerinden birini, Kafkasya Macarları fikri temsil eder. Macarların tarih öncesinin incelenmesi sırasında, Kafkasya vatanı arayışı bilimsel tartışmalara, keşif gezilerine, yayınlara, 19. yüzyılda Kafkas sergileri açılmasına neden olmuştur. Ayrıca Mihály’nin destansı şiiri Kafkas Macarları fikrinden ve Kafkasya’daki “Macar” kalesi hakkındaki haberlerden esinlenmiştir. Macarlar böylece Kafkasya’daki kardeşlerini aramaya başladı[2] Bizim bu konu ve ile ilgili araştırmalardan sadece László Marácz’ın çalışması İngilizce diğerleri Macarcadır. Dipnotlarda ki ifadeler de kaynaklarda okuyucunun bilmesi açısından önemli gördüklerimizden seçtiklerimizden alıntılanmıştır. Bunlar ve diğer Macarca araştırmaların Kafkasolog ve Türkologlara ufuk açıcı olacağını düşünmekteyiz. Biz bu yazımızda Macar kaynaklarından Macar ulusunun Kafkasya araştırmaları ve kendi tarihlerini Kafkasya’da arama çabaları üzerinde duracağız. Macar Türkologların çalışmaları geçmiş yüz yıllardan başlamış günümüze kadar devam etmiş ve etmektedir. Özellikle Turan coğrafyası ve Kafkasya ortak kadim tarihi ortaya çıktıkça bu görüş önem kazanmaktadır. Hatta denilebilir ki Macarların(On-Ogurların) bugünkü vatanlarından önce Karadeniz Kuzey-Doğusu, Asya’nın kuzey batısı, Kuzey Kafkasya ve Türkistan coğrafyasında araştırmaları derinleştirilmelidir. Buna Türkmen-Sümer-Kafkasya-Macar bağlantısı eklendiğinde Ön-Asya’da katılabilir. Bu araştırmalar tarih, kültür ve dil üzerine büyük bir zenginlik oluşturacaktır.

Macar tarih öncesine ilişkin Macar arkeolojik araştırmaları da son yirmi yılda önemli değişiklikler geçirmiştir. Ancak yeni bir tür eleştirel yaklaşımın geliştirilmesinden de söz edebiliriz. Bir yandan, Karpat Havzası’nın 10. yüzyıl mirasına ilişkin Doğu Avrupa buluntuları, Macaristan’da daha önce olduğu gibi (kamuoyuna açık olarak) bilinir hale gelirken, diğer yandan 1970’ler ve 80’lere benzer araştırma yoğunluğu, araştırma işbirliklerinde veya konu hakkında herhangi bir iz göstermemiştir.

Bunun özü, arkeolojik buluntulara dayanan etnik tarihöncesinin varoluş nedeninin – “etnisite” yaklaşımının mekanik uygulamasının bariz sürdürülemezliğinden dolayı – temelde Macaristan’da da sorgulanmış olmasıdır. İkinci sorun, özellikle daha önce göçten sıkça etkilenen bölgelerde yaygındır. Bu göçlere ve yer değiştirmelere artık maddi kültürde radikal bir değişim eşlik etmediği ortaya çıktı, ancak geniş kapsamlı bir değişim bazen (içeri) göç olmadan bile tespit edilebilir. Bu, elbette, arkeolojinin rolünün tamamen göz ardı edilebileceği anlamına gelmez. Etnogenetik araştırmada olacaktır ancak ihtimalleri bölgeden bölgeye ve çağdan çağa değişir. Örneğin, Ural bölgesindeki bazı kaya çizimlerinde (MÖ. 4) ve Bronz Çağı seramiklerinde (MÖ. 3–2) gözlemlenen tasvirler de belirli bir bölgenin nüfusunun etnografik mirasıyla tam paralellik göstermektedir. İyi bilinen ör. Obi-Ugric halkları 17–18. 8-10. Yüzyıl mezarlıkları (örneğin Halas Pogor) ve yüzyıl öncülleri. Ayrıca László Klima’nın yakın zamanda sunduğu Mordviyen bölgelerinin benzer örneklerini de bilinmektedir. Peter Simon Pallas’ın 18. yüzyıl gezgin kadın erza ve moksa çizimlerini inceleyerek, 8-11. Elizavet-Mihajlovka ve 7-9. Yüzyıl. benzerlikler mutlaka bir bağlantı anlamına gelmese de, bu veriler elbette göz ardı edilemez. Gelecekte daha fazla arkeolojik ve antropolojik çalışmalarla desteklenen bu bağlantılar, nicelikleri ve doğaları nedeniyle, yerel nüfusun etnogenezinin araştırılmasıyla ilgisiz değildir ve şimdilik yalnızca çalışan bir hipotez olarak kullanılabilir. Elbette, 10. yüzyıl mirasının doğuşunun araştırılması, Macar arkeolojik araştırmaları için temel bir görev olarak kalmıştır. Coğrafi perspektifleri, eski tek düzlemli Doğu Tercihi yaklaşımına kıyasla memnuniyet verici bir şekilde genişledi. Rusya, Ukrayna ve Moldova’daki son (kurtarma) kazılardan elde edilen büyük miktardaki yeni buluntuların ve yerel yayınların sayısındaki katlanarak artışın sunduğu fırsatların çok gerisinde olsa da[3].

Tüm bunların bir sonucu olarak, bu güne kadar Macaristan’da tarihi-arkeolojik tezler yayınlanırken, Rus ve Ukraynaca referanslar da önemlidir. Arkeolojik literatürün var olan sonuçları genellikle 1980’lerin sonlarında eskimiş olarak kabul edildi. Bununla birlikte, 20. yüzyılda yeni buluntuların işlenmesinin daha önce bilinen “doğu” arkeolojik buluntuların değerlendirmesindeki değişiklikleri izlemek de önemlidir. Böyle bir sorun, örn. Saltovo’da, Hazarların arkeolojik mirasını ve Aşağı Don boyunca 8. yüzyıl buluntularının göreceli kronolojisini belirlemeye yönelik son girişimler göstermiştir. Ayrıca, Bulgar Kubrat İmparatorluğu’nun arkeolojik mirasının tanımlanmasını ve Maloje Perescsepino bulgusunun erken Hazar mirası olarak tanımlanmasını sorgulayarak ve Saltovo kültürüyle kronolojik-arkeolojik bağlantısının gösterilmesi de buna eklenebilir.

Saltovo’daki ölü yakma mezarlarının diğer yorumları ve Macar tarihöncesi ile ilgili olarak, (İtil-Etil)Volga-Güney Uralları işaret etmektedir. Kırsal kesimde Kusnarenkovo ve Karajakupovo kültürlerinin ayrılması ve bu buluntuların Ural Geçidi’nde ve Ural’ın doğu tarafında artan şekilde görülmesi dikkat çekicidir. Bozkırın diğer batı ucunda, Moldova’da, yerel arkeologlar son zamanlarda Macar bileşenini ciddi bir şekilde yerel, 9. yüzyıl hatıralarına taşıdılar. Bu bağlamda, iki yerel Slav kabilesi olan Ulics ve Tversklerin muhtemelen 940’ların başlarına kadar Kiev Rus egemenliğine girmediğinden (onlara karşı yapılan mücadelede başarısızlığına dair verilerimiz var) ve Bulgaristan Devleti, 10. yüzyılın ilk üçte birinde Kiev Rusları ile arasında diplomatik ilişkilere dair neredeyse hiçbir iz yok. Sadece bir Viking kalabalığı değil, aynı zamanda kültürü üzerinde (özellikle güney kesiminde) bozkır göçebe etkisi görülmektedir[4].

Yazar Atilla’ya göre Karpat Havzası’nın 10. yüzyıl arkeolojik mirasının doğuşunun araştırılması bir sorun olarak Macar bilim adamlarının karşısında durmaktadır. Saltovo (Hazar Devleti) kültür çevresi Macar yönleriyle bağlantılı olarak, Doğu Avrupa’da Saltovo-Majackaja kültürü ve Saltovo kültür çevresi 8-10. araştırmacıların çoğunluğunun şu anda yaklaşık 1000 arkeolojik siteyi sınıflandırdığı 19. yüzyıl tarihi ile ilgili materyal eğitimi, çoğunlukla yerleşim kalıntıları araştırılmıştır. Tüm arkeolojik yönleri kapsayan gerçek monografik işlemleri doğmamış, çoğunlukla Hazar tarihi açısından tartışılmıştır. Ortaya çıkarılan devasa buluntuların büyük çoğunluğu yayınlanmamıştır ve raporların önemli bir kısmı kullanılmamıştır (çeşitli koleksiyonlarda yayınlanan konferans tezleri, resimsiz ve ayrıntılı konu açıklamaları). İlk kültür kaşifi V. A. Babenko’ya ek olarak, o dönemin bilinen ve daha az bilinen tüm uzmanları tarafından ele alınmıştır: Sz. A. Pletnyova, Sz. Semjonov-Zuszer, D. Z. Berezovec, A. M. Pokrovsky, É. P. Trefi l’jev, P. P. Éfi menko, О. А. Szpicyn, V. О. Gorodcov, N.A. Makarenko, М. I. Artamonov, I. I. Lyapuskin, N. JA. Merpert, G. E. Afanasz’ev, V. S. Fljorov, R. I. Vetstein, A. T. Brajchevskaya, М. Sovkopljac, VP Petrov, TA Sapovalov, MI Levchenko, IM Donetsk, EI Sapoval, VN Korpusova, AA Zimina, VG Olejnik, GP Zinevics, SI ZSiljaeva, MI Yagodzinsky, AG Nikolaenko, VK Mikheev, VS Akzyonov, VG Borodulin, VVoda Kol, AV Kryganov, А. А. Tortika ve N. V. CSernigova[5].

Daha dar anlamda Saltovo kültürü kavramı çoğunlukla isimlendirme alanlarında gözlemlenen özelliklere dayanarak, araştırmanın çoğunluğu ile Alan / As / Burtas nüfusuna bağlı, eski Harkov vilayeti ve Voronej bölgesi topraklarındaki arkeolojik sit alanlarının toplamı anlamına gelir. Daha geniş anlamda, bu toplam, Kaganate’nin “devlet kültürü” idi. En dar anlamıyla cenaze gelenekleri ile ilişkili olan bir kültürdür. Bununla birlikte, standartlaştırılmış seramik ve metal işçiliğinin bazı unsurları / ürünleri veya bunların taklitleri, Kaganate bölgesinden çok daha geniş bir alanda bulunur. Bunlar Káma bölgesi ve Başkurdistan birçok açıdan öne çıksa da küçük buluntular ve tipik seramikler Kırgızistan’dan Kırım’dan Tuna’ya kadar yayımlanan erken ortaçağ arkeoloji literatüründe parçalar toplanabilir. Arkeolojik kültür kavramını etnik ve ulusal sınırlar boyunca kapsayan “medeniyet” veya “kültürel-tarihsel birlik” terimlerini de bulabiliriz. Bazıları klasik anlamda “Pletnyov öncesi” Saltovo kültürü kavramına tutarlı bir şekilde bağlı kalırken, diğerleri S. Pletnëva’nın görüşünü bazı bölgesel değişikliklerle kabul etmiştir[6].

V.A. Babenko mezarlık yapmanın gerekli olduğunu düşünüyordu. Ormanlık bozkır yakınlarında (örneğin Verkhny Saltov, Volchansk, Belgorod, Nezegel, vb.) Gorodiščék yoğun araştırma, ancak 1917’den önce bu hedefe henüz ulaşılamamıştı. Mezarların kazısı aksi halde önemliydi, 1902 ile 1915 yılları arasında Verkhny Saltov mezarlığında 343 oda, 3 maden ve 7 at gömüsü bulundu, ancak Mayakoye Gorodische ile ilgili araştırmalar da devam etti. 1911’de Kharkov Üniversitesi adına AS Fëdorovskij Saltovo’daki mezarlık kazılarında 11 mezar odası kazıldı. 1915’te, Rus Arkeoloji Komisyonu nihayet Babenko’dan atama ve kazı iznini geri çekti ve işini başta dokümantasyon hazırlığı olmak üzere eksik yaptığını iddia etti. Verkhny Saltov’un zengin eserlerinden birçok nesne, Moskova’dan Helsinki’ye kadar birçok uzak müzelere aktarıldı. Saltovo eserinin erken tanınması, I.Dünya Savaşı’nda Harkov bölgesini kısa bir süre işgal eden Alman birliklerinin ve Berlinli arkeologların kısa bir süre için birkaç oda mezarını gömdükleri gerçeğiyle gösterilmiştir. Kırsalın yerleşim tarihinde gerçekte hangi yeri işgal ettiği kimsenin umurunda değildi. Saltovo kültürünün bilimsel kamu bilincine karmaşık bir bütün olarak değil, yalnızca cenaze gelenekleriyle ilişkili olarak taşınmasının nedenlerinden biri buydu ve bu burada ortaya çıkarılan hatıraların başka bir kültüre ait olduğu teorisine yol açtı[7]

Bulguların tarihsel yorumu üzerine tartışma hemen başladı ve önemli ölçüde farklı yorumlar yapıldı. Saltovo oda mezarlarının karakteristik formları ve buluntularının, yerel öncüllerden kökten farklı olan, Kafkasya’nın kuzey eteklerindeki Alan-As kültür çevresine ait mezarlıklarla doğrudan ilişkili olduğu en başından beri açık olsa da, bazı araştırmacılar D. I. Bagalej ve D. Ja Samokvasov XII. Arkeoloji Kongresi’nde sunulan teorisine göre, Saltovo’daki catacomb mezarları ve benzerleri Hazarlar olarak kabul edilmelidir[8].

Macar tarihöncesi çalışmalarında önemli bir tartışmaya da yol açan ve “halklar dağı” olarak adlandırılan Kafkasya’nın daha geniş bölgesinde yaşayan halklarla etnokültürel ilişkilerin bilimsel sorunudur. Macar tarihöncesi çalışmalarında önemli bir tartışmaya neden olan bu durum şimdiye kadar, tarihçiler ve etnograflar tarafından bu karmaşık etnografya meselesinin incelenmesinde seslerini defalarca duymuş olsalar da, çoğunlukla Kafkasya dilbilimcilerin dikkatini çekmiştir. Bu nedenle, diğerlerinin yanı sıra, Péter Hajdú’nun (1923–2002) görüşüne göre, Avrasya bozkır bölgesinde atlı göçebe hayvancılıkla uğraşan eski Macarların uzun göçü sırasında, Kafkas dilleriyle olan bağlantıları hesaba katmalıyız. Ünlü akademisyen, bu kilit konu hakkında çok az şey biliyorsak, bunun ana sebebinin, Kuzey Kafkasya halklarının Macarlar ile tarihsel temaslarının bugün hâlâ büyük ölçüde keşfedilmemiş olması olduğunu açıkça düşünmesidir. András Róna-Tas’ın İngilizce özetinde kısaltılmış bir biçimde yayınlanan Macar Prehistorya Araştırmalarının Kaynaklarına Giriş mükemmel üniversite ders kitabı serisinin bile Kuzey Kafkasya halkları üzerine herhangi bir yabancı veya yerli bilimsel çalışmadan bahsetmemesi karakteristiktir. Tibetçe ve Çince ile ilgili çalışmaları tartışır (Hajdú – Kristó – Róna-Tas, 1980, cf. Róna-Tas, 1996). Aynı zamanda, Kuruluşunda Macar bilim adamlarının da önemli bir rol oynadığı Kafkasoloji üzerine bir edebiyat kütüphanesi vardır. Örneğin, Bernát Munkácsi’nin (1860–1937) 20. yüzyılın başlarında yayınlanan Kafkas etimolojileri üzerine ünlü monografisi ve Gábor Bálint’in (1837–1913) Çerkes grameri gibi Kafkasya üzerine temel eserler ve Kabardeyce-Macarca-Latince sözlük (Munkácsi, 1904; Bálint, 1901, 1904). Yurtdışındaki Kafkas araştırmacıları tarafından kullanılırken bu değerli eserlerin ihmal edilmesine layık değildir. Adı geçen monografiler olmadan Macar-Kafkas etnokültürel ilişkileri sorunu hakkında artık nesnel bir bilim tarihi yazmak olamaz[9].

Kafkasya’nın ön planı sadece Hazar Kağanlığı tarihinin yeri değil, aynı zamanda birçok büyük göçebe kabile ittifakının tarihinin birçok bölümü burada yer alıyor ve burada birbirine bağlıdır. Büyük Hun Hükümdarı Attila’nın (Etele) 453 yılında ölümünden sonra Hun boyları ittifakı, Karadeniz’in kuzey kıyıları boyunca Karpat Havzasından Azak sahiline ve Kafkasya Hun İmparatorluğu’nun kurulduğu Kafkasya’nın kuzey eteklerine kadar çekildi. Yeni bir kabile ittifakının adı olan onogurok (on-ogur) da kroniklerde geçiyor. Bu kabile ittifakı muhtemelen Orta Asya Türklerinden de oluşuyor ve burada, muhtemelen esas olarak Hun soyundan gelenlerin önemli katılımıyla gerçek bir boy ittifakı haline geliyor. Bu arada, Kafkasya’nın dağlarında mahsur kalan ve yerel Kafkas nüfusu için elit aileleriyle bölgenin yönetimini organize eden bir grup göçebe tarafından hatırlanan İç Asya kökenli Avarlar batıya yürüdüler. Onların hafızası, bugün Kafkasya’da Avarca konuşan Dağıstan’ın Avar halkı tarafından korunabilir. 600’lerin başlarında, Onogur kabile ittifakı Kuba Nehri boyunca ilk Bulgar imparatorluğunu kurdu (Bizans kaynakları ona Büyük Bulgaristan diyorlar, dolayısıyla Magna Bulgaristan), daha sonra Batı Bulgarlar Balkanlar’a ulaştı ve Balkanlar’ın çoğunu fethetti. Tuna Bulgaristan’ı daha sonra dilbilimsel olarak tamamen Slav oldu, ancak adına Doğu fatihlerinin ve aynı zamanda bir imparatorluğun kurucularının adlarını korudular. En ilginç araştırma alanlarından biri de, Doğu Kafkasya ile Hazar Denizi arasındaki geçit olan Derbent Kapısı’nın yakınlarına yerleşen göçebelerin kurgan mezarlarının kazılmasıdır. Kurganın çoğunu kazmış olan Rus arkeolog Profesör Ludmilla Gmirya’ya göre, bu mezarlar esas olarak Karpat Havzası’ndan bölgeye geri çekilen Hunlarla ilişkilendirilebilir. Bu nedenle gelecekte en önemli araştırma alanlarından biri olabilir. Dolayısıyla Kafkas bölgesi, Hun, Onogur, Bulgar ve Macar kabile ittifaklarının tarihindeki en önemli bağlantı halkalarından biri olabilir[10]”.

MACARLARIN KÖKLERİNE DOĞRU

Gonda Ferenc, AVRUPA VE ASYA’DAKİ TURAN HALKLARININ ANILARI isimli çalışmasında Asya’da, on bin yıldan fazla bir süre önce deniz, TURAN’dan çekildi, kurudu. Daha sonra, doğudan ve güneybatıdan, yerleşik halklar sızdılar, karıştılar ve kendi topraklarının adını taşıyan TURAN HALKINI oluşturdular. Bu karışım önceden hesaplanmadı ve bu karışım orantılı olmadığı için Turanlılar tek tip değildir. Ancak tarih boyunca, onları çevreleyen halklardan ayıran ortak bir özellik gelişti. Moğollardan ve Aryanlardan oluşan insanların ırksal karakterini tespit etmenin imkânsız olduğunu düşünülebilir. Çünkü bir veya diğer bir özellik galip geldi; Küçük Hanlar, şehir beylikleri, bu bölgede gelişti ve bazıları savaşçı liderler tarafından imparatorluklar halinde geliştirildi. Özgürlüklerini korumayı daha önemli bulan küçük Hanlar göç etti. Turan halkının özgürlüğü seven halklarından biri Turan’dan ayrılıp Urallar, Volga(İtil-Etil), Kafkaslar üzerinden Ön Asya’ya yürürken bu tür bir göç 8.000 yıl önce gerçekleşti. Bunların izleri günümüz Suriye, Mezopotamya ve Arabistan’da bulunabilir. Dahası, küçük bir kısmı Mısır topraklarına göç etti. Ayrıca Küçük Asya kültürünün yaratıcı parçaları haline geldi. Bunlardan en çok keşfedilen Mezopotamya Sümer kültürüdür[11].

Macar-Kafkas etnokültürel ilişkileri sorunu hakkında karşımıza “Turan halkları nerede?” sorusu çıkmaktadır. Bu halkların en tanınmış isimleri İskitler, Hunlar, Uygurlardır. Szamosújvár’ın bölge rahibi Kristóf Lukácsy, 1870 yılında Cluj-Napoca’da yayınlanan “Macarların ataları, eski isimleri ve yerleşimleri” başlıklı çalışmasında şunları yazmaktadır:

Hun-Macarlar, Chusok, Kusok;
Saca, Daha, Massageta-Scythak, Chusok;
Hun-Macarlar, Saca, Daha, Massageta-Scyths.
Turan Haklarından Macarları Asya’da üç farklı nokta buluyoruz: Asya’nın üç farklı bölgesinde Macarlarla karşılaşıyoruz: İç Asya’da Oxus çevresinde, Kuzey Kafkasya’da ve Aras’ın yanında. Ferenc Zajti şöyle yazar: “Avest ve Leplev literatürü ca. Oxus Nehri’nin kuzeyinde bin yıl önce, Kansu bölgesi çevresinde dev bir halk yaşıyordu: Kuman halkı … Bu halk, TURAN halkı gibi İranlılarla uzun süre savaştı … Hunlar. “Miklós Érdy” “Uygurların anavatanına İç Asya gezim” diye yazıyordu: Yaxiong Macarların kökenleri hakkında ne diyor? – “İpek Yolu’nun en parlak döneminde 9. yüzyılın başlarında zirvede olan ortaçağ Uygurlarının şu anki halefleri, Çin’in SIKIANG(Doğu Türkistan) kentinde yaşayan yaklaşık 7 milyon Uygur ve Sikiang’ı çevreleyen komşu GANSU vilayetinde şimdi küçük Yugurlardır ve sayıları tam olarak belli değildir. Bunlara daha kesin olarak sarı-Uygurlar denir. Yugur isimleri, Uygurların ses değiştiren bir versiyonudur. Binlerce yıldır varlığı izlenebilen bu karakter özellikleri, tarihte pek çok isimde yer alan Turan Halklarının karakterlerine göre bir tasnife yol açtı. Miklós Érdy’nin yazdığı “Uygurların Anavatanına Yolculuğum” başlıklı raporunda, “Turan halkı olarak Uygurlar oldukça dindardır”. Onların sabrı Budizm, Maniheizm ve Nasturi Hıristiyanlığının gelişmesiyle karakterizedir. Maniheizm dininin kutsal yazıları yalnızca iki yerde hayatta kaldı: Mısır ve Uygurlarda[12].

İç Asya’da Moğolların ve Hunların yaşadığı Ordos Puszta, Sarı Nehir’in büyük dirseğinde yer almaktadır. İki milyonluk atlı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Alanın adı Ordos. İnsanların kendileri; Macar Cizvit Peder József Szajkó, 1933’te Çin bakanlığı sırasında Licent adlı bir Fransız papanın kendisine eski Macarca denebilecek bir dilde hitap ettiğini bildirdi. Fransız papazı, Sarı Nehir’in kıvrımındaki kazıları sırasında bu dili öğrenmiş olduğu için bu Ordos halkından bir Macarla tanışma fırsatını uzun zamandır bekliyordu. 1936’da Peder Szajkó, Macar dönemi tarafından Ordos’un tarihini ve orada yaşayan insanların dilini keşfetmek için görevlendirildi. Ancak Çin-Japon Savaşı bu planı engelledi. O zamandan beri bu konuda Macar hükümeti ve Akademi adına hiçbir şey olmadı[13]

Kafkasya, Doğu Avrupa ve Asya’nın coğrafyası ile tarihini çok yönlü etkileyen İskitlerinse Kafkasya’nın güneyindeki Aras nehrinden geldiği ve ardından kuzey Karadeniz kıyılarını fethetmek için Kafkasya’yı kuzey yönünde geçtikleri Diodorus Siculus’un (yaklaşık MÖ 90 – yaklaşık MÖ 27) kayıtlarına uygundur. İskitler yanlarında demir işleme bilimini getirdiler. Doğu ve batı yönünde genişleyerek Avrasya bozkır bölgesinin efendileri oldular. Medyadaki İskitler (eski adı: Madaj) Sarmatyalıları Tanais’in (Don Nehri) yanına yerleştirdiler. Herodot’a göre Sarmatyalıların dili, biraz farklı olsa da İskitlerinkine benzer, ancak birbirlerini anlıyorlar. Yer değiştirme, daha önce bahsedilen Medyan-İskit savaşı sırasında gerçekleşmiş olabilir. Daha sonra Sarmatlar güçlendi ve eski İskit bölgelerini işgal etti[14].

Diodorus Siculus (MÖ 90-27) şöyle yazmıştı: “… Başlangıçta Arares (Aras) nehri boyunca yaşıyorlardı, sonra sayıları hâlâ azdı. Savaşçı bir prens olan eski krallarından birinin yönetimi altında ki o mükemmel bir savaş lideriydi, İskitler Kafkasya’ya kadar dağları, okyanusa ve Maiot Gölü’ne (Azak Denizi) ve bölgenin geri kalanını Don’a kadar fethettiler. … Kısa bir süre sonra … Don’un ötesinde, Trakya’ya kadar önemli bir toprak şeridini fethettiler ve ardından Don’un diğer tarafında bir sefer düzenlediler ve ülkelerini Mısır ve Nil’e kadar genişlettiler. Yol boyunca, İskit imparatorluğunu bir tarafta Doğu Okyanusu’na, diğer tarafta Hazar Denizi ve Maiot Gölü’ne kadar genişleten birçok önemli halk fethedildi. Halkın gücü aynı ölçüde arttı ve mükemmel kralları vardı. “Bunlar Sakaların, Massaget’lerin, Arimasposların ve diğer halkların isimleri. Bu krallar, mağlup ettikleri halkların çoğuna yeni bir mesken verdiler. … İki koloni kuruldu: biri Asur halkına… Medyadan diğerine, insanları Sauromathata (Sauromatların bir diğer adı: Sarmatian ) olarak adlandırılan Tanailer’e (Don Nehri) taşıdılar. Yıllar sonra bu halk güçlendi, sonunda İskit’in çoğunu yok etti, mağlup edilen herkesi yok etti ve toprağı çöle çevirdi. Macarların antropolojik imajının oluşumuyla ilgili olarak Dr. Tibor Tóth, “Özet olarak, mevcut bulgulara dayanarak, Macarların antropolojik oluşum süreci Urallarda değil, Kuzey Hazar kolunda gerçekleşti.”demektedir[15].

Veres Péter’e göre yakın zamanda keşfedilen modern genetik, dilbilimsel ve arkeolojik verilere ve aynı zamanda paleozoolojik verilere dayanarak, modern uygarlığının kurucularının Kafkas halklarının öncüleri olduğu artık bilimsel bir gerçektir. Son zamanlardaki multidisipliner araştırmalar, Kuzey Kafkasya’da yaşayan halkların atalarının sadece Neolitik devrimin mucitleri değil, aynı zamanda Anadolu’nun ön Asya anavatanlarında verimli çiftçiliğin mucitleri olduğunu gösteriyor. Kafkasya Diller ailesine ve atalarına ait deyimler üzerine konuşan halklar ancak yalnızca Kuzey Kafkasya için kullanılır. Yukarıdakilere ek olarak, bir terminolojik açıklamaya ihtiyaç vardır, çünkü Kuzey Kafkasya dillerinin ve etnik kökenlerinin orijinal menşei anavatanları değildir. Mevcut etnik topraklarının bulunduğu Kafkasya bölgesiydi, ancak güneyde Anadolu ve çevresi daha genişti. Konuyla ilgilenen uzmanlar, Kuzey Kafkasya dil ailesinin eski anavatanını, Protokafkasya konuşan grupların Avrasya’da verimli tarımı yayarken, birkaç dalga halinde kademeli olarak yayıldığı Küçük Asya topraklarında buluyorlar. Macar tarihöncesindeki diğer önemli konu, kısmen yukarıda bahsedilen Kuzey Kafkasya sorunuyla ilgili olan Çuvaş tipi, kısmen sürülmüş çiftçiliğin benimsenmesinin yeri ve kronolojisi ve buna eşlik eden, önemli bir Türk kökenli yeni gelenler tabakası olan karmaşık bir yaşam tarzına doğru bir değişime işaret ediyor. Bu kilit konu, tarih öncesi araştırmacılar arasında çeşitli nedenlerle ateşli tartışmalara neden oldu. Bunun temel nedeni, bozkır bölgesindeki Türk-Macar temasının özel konumu şimdilik hâlâ tartışmalıdır. Mesele şu ki, bazı uzmanlar bunu kuzeyde varsayarken, yani, Avrupa yaprak döken ormanla ilişkili ağaçlık bozkırların yanında; diğerleri yarı göçebe bir yaşam tarzı peşinde koşan Türkçe konuşan halklarla yoğun temas noktası çok daha güneyde, Kafkasya’nın hemen yakınındaki bir kuru bozkır şeridinde yer almaktadır. Bu, Rus arkeologların fetih öncesinden iki yüzyıl öncesine ait ağır sürgü kalıntıları buldukları yerdir. Iván Balassa’nın saban adının Slav kökenine ilişkin yanlış varsayımının aksine, bu arkeolojik bulgular, pulluk kelimesinin Macarca olarak Türkçede benimsenme olasılığını açıkça desteklemektedir.

Bu önemli tarih öncesini yapan Zoltán Gombocz’a (1881–1935) alternatif hipotezlerden birini, Macarlar ile Eski Bulgar Türkleri arasındaki temas sahnesinin MS 9. yüzyılda Kafkasya’nın kuzey ön planında bir yerde olduğu şeklindeki alternatif hipotezlerden birini ortaya attı. Bu 7. yüzyıl civarında da olmuş olabilirdi. Ancak savaştan kısa bir süre önce ona karşı, Elemér Moór, Macarların söz konusu dağların eteklerinde ve aslında Doğu Avrupa’nın bozkır bölgesinde olduğunu öne sürdü. Dahası, diğerleri gibi, Gyula László (1923–1996) ve öğrencisi Péter Tomka, daha sonra Moór’un üretken yönetim için daha kapsamlı Türkçe sözcüklerin ancak 895-896 yıllarından sonra kullanılacağına dair varsayımsal görüşünü eleştirmeden ancak Karpat Havzası’ndaki Macar atalarının diline, kendilerinden önce burada yaşayan çeşitli Türk gruplarının kültürel etkisi altında girebildiler. Bununla birlikte, bu geçici açıklama, arkeoloji profesörünün kendi tartışmalı “çifte fetih” kavramına tekabül etmediği için bir dizi ifade ile çelişiyordu – Bu kavramı daha fazla yanlış anlamayı önlemek için Ármin Vámbéry ve Géza Nagy’den ödünç aldı. Bu bağlamda, Gyula László’nun çifte fetih hipotezinin yoğun bir şekilde yayılması sonucunda, fetheden nüfusun Macar etnik kökenini yaşamının sonlarına doğru sorguladığını ve Árpád halkı Türkçesini izin verilemez bir şekilde ilan ettiğini not ediyoruz. Bu doğrulanmamış varsayımlar, János Makkay tarafından desteklendi[16].

Ne yazık ki, Bloomington’daki ünlü bir doğu araştırmacısı, Moğolların sığır yetiştiriciliği ve çiftçiliği hakkındaki sözlerinin önemli bir kısmını Macarlar gibi Çuvaş tipi dil konuşan gruplardan aldıklarını dikkate almadı. Gábor Bálint’in ölümünden sonra 1914’te Cluj-Napoca’daki Ural-Altay bölümünü miras alan ilk kişi olan Zoltán Gombocz, 1905’te ikinci görüşü ikna edici bir şekilde kanıtlamayı başardı. 1921 Gombocz’da Almanca olarak yayınlanan çalışmasında, onun konsepti, sonraki çalışmalarla açıkça doğrulandı. Ancak tarihöncesi araştırmalar sadece Macarlar ve Moğollar arasında değil, Türkistan’daki Özbekler, Anadolu’daki Osmanlı Türkleri ve hatta Orta Çağ’da Kuzey Kafkasya’nın orta bölümünü işgal eden Ortadoğu dili arasında da benzer bir kültürel sürecin yaşandığını henüz yeterince fark etmedi. İkincisi, Osetlerin atalarının Kafkas Dağları’na büyük göç çağında olduğu zaman meydana geldi. Oradaki Kafkas çiftçi etnik gruplarını işgal ettiler ve çeşitli göç dalgalarına yerleştiler[17].

KAFKASYA’DA MACARLAR

Tahmin edilen tarihî Macar anavatanı geçmiş dönemlerin sisli, uzak konumlarını varsayarak – İskit, daha sonra Magna Hungaria, Jugria – Macar ulusunun kökeni ve erken tarihi dikkate alınarak 9. yüzyıldan beri Avrupa ve Macaristan’da Doğu’nun efsanevi alanlarına yerleştirildi. Kafkasya’da Macarlar fikrinin oluşumunun ilk kaynaklarını destekleyen araştırmacılar, yayınladıkları yayınların sayfalarında birkaç yazara (Strabón, Ammianus Marcellinus, Iordanes, Prokopios of Caesarea, Priscus Rhetoric, Movses Chorenatsi) ve tarihi eserlere atıfta bulundular. Hatta “Macarların torunları” ve “eski vatanda kalan Macarlar” 13. yüzyıl Julian’ın Doğu Seferi’nden bu yana, Macar tarihi bilincinde yaşamaktaydı. Ulusal dilde ve basılı olarak yaygın olarak bulunabilen edebi ürünler, hem Avrupa’da hem de Macaristan’da ulusal öz farkındalığın gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Kafkasya anavatan teorisinin tarih yazımı, 18. yüzyılın ilk üçte birinde yazılan ve ardından sayısız olan tek bir mektuptan sonra, Macar anavatanını ve eski Macarları “keşfetmek” amacıyla Macaristan’dan Kafkasya’ya en az bir düzine sefer başladı[18].

Turkoly Samuel; II. Ferenc Rákóczi’nin ordusunda süvari subayıydı, 1716’da Rusya’ya kaçtı ve burada Hazar Denizi’nin batı kıyılarında İran’a karşı yapılan seferde Çar I. Petro’nun (Büyük) ordusunda görev yaptı. Astrakhan’da 1725 yılında, Máté Farkas adlı bir yurttaşın yardımıyla, “Szikszó kardeşlerine” bir mektup göndererek, Kafkasya’da bulunan tarihî Macar kenti hakkında şu satırları yazdı: “ sarayları her ne kadar harap olsa da bugün hâlâ var olan o yerleşim yeri buradaki pagan dilinde Macar olarak anılan… ”[19] diye devam ediyordu.

Mektup, 18. yüzyılın ikinci yarısı kadar erken bir tarihte son derece popülerdi ve 19. yüzyılda çok sayıda baskısı yayınlandı. Çeşitli versiyonlarda korunan on iki bilinen örneğin, sekiz tanesi mektubun yazıldığı tarihte 2 Nisan 1725’i gösteren toplam beş farklı tarihe sahiptir. İlk olarak 1747’de Győr’de, daha sonra 1783, 1795’te basılı olarak çıktı. 1801, 1825 ve 1879’da, ancak bunlara ek olarak, Bilim Kütüphanesi’nin (1843) ve (1867) dâhil olmak üzere birkaç kez yayınlandı.8 İlk yayınlandıktan sonra, mektup yaklaşık bir buçuk asır boyunca sürekli tartışmaların konusu oldu. Bir dizi çalışma onun gerçekliğini çürütmeye veya kanıtlamaya çalışmıştır. Bir düzine Macar gezgini söz konusu şehrin kalıntılarını görmek için yolculuklar yapmıştır onları cezp etmiştir. [20]

Kafkasya Macarlığı fikrinin oluşmasında büyük rol oynayan bir diğer faktör ise Rus-Fars ve Rus-Türk Kafkasya savaş bölgesinden gelen haberlerdi. Kafkasya’nın işgali Dağıstan[21]‘da Çar I. Petro’nun toprak edinmesinden bu yana, Rus dış politikası önemli bir yer işgal etti. Çar Petro’nun hedefleri arasında Rus İmparatorluğunun güneye yayılmasıydı. İmparatoriçe Büyük Katerina’nın Güney Kafkasya’nın Karadeniz kıyılarını işgali ile bu hedefe ulaşmak için yapılan savaşlar devam etti. 12 Eylül 1801’de Gürcistan Krallığı işgal edildi, 10[22] Böylelikle bölgedeki iki büyük güç olan Osmanlı ve Pers İmparatorlukları arasındaki statüko altüst oldu ve güç mücadeleleri başladı bu haritanın yeniden çizilmesiyle sonuçlandı. İki Rus-İran savaşı (1804–1814, 1826–1828) ve 1828–1829 Rus-Türk savaşının Kafkas savaş bölgesi, haftalık Hazai’nin 1828’deki Yabancı Raporları gibi, Macar basınını sürekli işgal etti[23].

Kafkasya savaşları raporlarının 1828 sayısının hemen hemen tüm sayılarında, aynı zamanda etnik kökenleri de dâhil olmak üzere bölgenin diğer yönleri hakkında Macar komuoyuna bilgiler verildi. Böylece, Kafkasya’nın Avarı olarak adlandırılan Dağıstan etnisitesi, o zamanlar – sadece Macaristan’da değil, aynı zamanda uluslararası alanda da – konu oldu. Bu bilgi 6. yüzyıldaki Avarlarla özdeşleştirildiler. Useful Entertainment’ın 1828 tarihli cildinde, bu Kafkas “kardeşler” ile ilgili birkaç makalede “Macar kalbi, bu milletler arasında kardeşlerinin izlerini bulduğunda derin duygularla doluyor. […] Avarlar, halkın bu çok ünlü kabileleri, Attila nehrinin yanında ve “Kafkasya’daki vadilerinde” yaşarlar, burada ana şehir Chumsak veya Kunság’dır(HUNZAK)” diyordu[24].

Haftalık derginin bir sonraki sayısında belli bir “Kafkasya’daki Avar nüfusunun tarihi, etnik kökeni ve dili için otorite Macar bilim adamları, “Avarların isimlerini duymak! yukarıda belirtilen sözlerin kardeşliği de teşvik ettiğini” söylediler. Yukarıda özetlenen koşullar, Macar toplumunun bilgili ve eğitimli üyelerini, bazen bilimsel ve bazen daha az bilimsel yöntemler temelinde Kafkas anavatanı teorisini desteklemeye sevk etti. Bu yöndeki ilk girişimler Gergely Jaksics, Orlay János ve Ógyallai Besse János Károly’nin Kafkasya seferleri ile Gergely Dankovszky, József Erdélyi ve János Jerney’in yayınları oldu. Esztergon’da doğan Gergely Jaksics ve Rusya’da doktor olarak çalışan Palágy’li yerlisi olan János Orlay, Kafkas Macarlarını aramak için 1819’da Macar şehrini ziyaret etti. İzleyeceği araştırma yolu, zamanlarının büyük kapital sahiplerinden Miklós Jankovich tarafından desteklendi. Macar Ulusal Minerva dergisinin ilk yılı, keşif gezileri ve son derece şüpheli sonuçları, kesinlikle fanteziler hakkında rapor verdi. Makaleye dayanarak, Jaksics ve Orlay Macar bir asilzade (mirza) ile Macarca konuştukları ve Macar prensinin gezginlere anlattığı dergide diyalog da yer aldı[25].

Makalenin yazarı ifadelerini “Muhommediler (Müslümanlar), Persler, Moğollar ve diğer uluslarla karışık” Kafkas Dağları’nın 300 millik bir alanda Macarca konuştuğunu söyleyen sansasyonel bir haberle sonlandırdı. Kafkas Macarlık fikrini yaymak Gergely Dankovszky’nin “Antik Yerleşim Yerlerinde Macar Ulusunun Kalıntıları” adlı kısa kitabı, Milletimizin akrabaları. Daha önce Kuzey Kafkasya’nın Karaçay’larında Macaristan’da yerleşik olan Macarların torunlarını gördü ve iddiasını sonradan karşılaştırmalı bir dilbilim yöntemi olan kendine özgü özel isim kimlikleriyle kanıtlamak istedi. Bu yüzyılın sonunda yerli araştırmacılar için belirleyici bir yöntem olarak kaldı. Bununla birlikte, onun örnekleri, aşırı derecede basit ve sıradan argümanlarla desteklenecek kelime geleneklerini içeriyordu. Kelimelerin etimolojisini görmezden gelerek, bunu bazı yerleşim yerlerinin benzer ismini kanıtlayan bir delil olarak gördü[26].

Gergely Dankovszky[27]‘nin 1826’da yayınlanan “Antik Yerleşim Yerlerinde Macar Ulusunun Kalıntıları” adlı kısa kitapçığı da yazarın bunu desteklemek istediği Kafkas Macarlar fikrini yaydı. Karaçaylar’da Macaristan kentinde bulunan ve iddiasını farklı özel isim kimlikleriyle desteklemek isteyen Macarların torunlarını gördü, bu yüzyılın sonunda daha sonraki anavatan araştırmacılarında belirleyici olan karşılaştırmalı bir dil yöntemi. Bununla birlikte, örnekleri, sıradan kanıtlarla desteklenen çok basit kelime kombinasyonları içeriyor, bu nedenle diğer şeylerin yanı sıra, Karaçayların en çok kefir tükettiğini gastronomi açısından tanımladı. Kuruluşlarının zamanını ve etimolojisini tamamen görmezden gelerek, bunu bazı yerleşim yerlerinin benzer ismini kanıtlayan bir güç olarak gösterdi: “Klaproth olarak Tsirikai, Tschirikai, tsira kelimesinden gelir. Sáros ilçesinde aynı adı taşıyan bir Tsirts köyümüz var ve Mosony İlçesindeki Arak köyü gibi.” Dankovszky’nin kitapçığını desteklemek için József Erdélyi, aynı yıl içinde çeşitli Kafkas dillerinin düzensiz göründüğü ve tek bir varlık olarak ele alındığı 490 Macar-Kafkas kelimesi içeren sözlük tipi bir çalışma yayınladı[28]. Teorinin ilk muhalifi, birçok eserinde yukarıda belirtilen yayınları eleştirmesine ve iddialarının çoğunu çürütmesine rağmen, Kafkas Macarların varlığını inkar etmek yerine onları desteklemek isteyen Macar Tarih Kurumu üyesi János Jerney idi. Jaksics ve Dankovszky 1829’da Kafkasya Macarları, hakkında birkaç gazete makalesi “Avar” Dilinin Macarlığı ve Kúnságiak için haber ve yayınlarının bir sonucu olarak yazdığı Aydınlanma; “Kafkasya halkları” başlıklı çalışmasında, ve daha sonra, Journal of Science’ın 1843 sayısında yayınlanan bir çalışmada, kendi iddialarını kısmen çürüterek, en erken dönemlerde Pers İmparatorluğu’nun şehirlerinin bulunduğu yerde veya yakınında Magyari’nin olduğunu yazdı ”[29].

Macar vatanı fikrinin ana tezi olmasa da, bu fikir aynı zamanda çağın ünlü tarihçisi István Horvát’ı da etkiledi ve 1825’te Macarların tarihöncesini ele alan Macar Milletinin En Eski Hikayelerinden Çizimler başlıklı monografisi Macaristan’da yayınlandı. Kökenlerini desteklemek için, Macarların Gürcistan’daki eski yerleşim yerleri hakkında şunları yazdı: “Buraları, benim “Macarlar” olarak kabul ettiğimi görebilirsiniz. Árpád’ı Gürcistan’ın dışına çıkarıyorum”.

1828 yılında birkaç makale de bu konuyu ele aldı. “Bir Kafkasya Yurdu” nda, Avarların kısa ama anlamlı bir anlatımı “akrabalarımız” olarak çıktı. “… Bunlar, çoğu bu sonbaharın bir parçası olarak ve yeniden konuşma”nın bir parçası olarak Rus silah gücü tarafından işgal edilen “Kafkasya vatandaşları” “Macar kalbi” bu halklar arasında kardeşlerinin izlerini bulduğunda derin duygularla doluyor ifadeleri vardı. Bununla birlikte, birkaç yayın dışında ( “Sıradan Gazete Mektupları: A” da) Bir gazetede bahsedildi) […] Halkın bu çok ünlü kabileleri olan Ávar, Attila(İTİL-Etile) nehrinin yanında ve “Kafkasya’ya kadar uzanan vadilerde” yaşıyor, ana şehir Chumsak veya Kunság (Hunzak) ” Ayrıca Haftalık Amats dergisi, tahayyülden doğan József Rencz’in, Kafkas halkıyla Macarlarla ilgili karşılaşması hakkındaki hikayesini yayınladı: “1827’de “Hazar Denizi’nden, yani Astrahan’dan döndüğünde,” Mosdok Yolları’ndan büyük gövdeli kalabalığa geldi. […] Bu küçük boy, bir tutku meselesi olarak kendi topraklarında yaşıyor ve asil özgürlüğünden “her türlü yüce övgünün” […] yükü olmaksızın yararlanıyor ve eğer [Rencz’in] tarihinden Macarca bir kelime çıkarırsa, onu anlıyor gibi görünüyorlardı ve çoğu zaman taklit ediliyordu; ama Macar yoktu, sadece onlar gibi diller vardı. Yolcumuz 6 günde “ve daha fazlası” bizim dilimizde 15 günde konuştuğunu iddia ediyordu[30].

Kafkas Macar vatanı tartışmalarını en başından beri Macar halkı tarafından izlenen Kafkasya’da Macarları aramak için ilk ciddi girişim, János Ógyallai Besse’nin 1829-1830’da Kafkasya seferiydi. Besse’nin maceralı hayatı boyunca Besse, Napoli Kraliyet Ordusu’nda kıdemli subay olarak Avrupa’yı gezdi ve ardından Doğu’da sekiz yıl geçirdi. Hindistan’da hükümet sekreteri olarak çalıştı. Paris’teki filolojik çalışmaları sırasında, Fransız okurlarını Macar edebiyatı hakkında ilk bilgilendiren o oldu. Zamanının en cömert kapital sahiplerinden biri olan Miklós Jankovich Macar şehirleri için ikincisi, seferin finansmanına katkıda bulundu. Keşif, Odessa, Stavropol ve Georgievevsk üzerinden Kafkasya’nın kuzey bölgelerine, buradan Gürcistan’a ve ardından Ermenistan Yaylaları üzerinden bir buçuk yıl boyunca Küçük Asya’da dolaştı. Macar halkını, Useful Entertainment ve Scientific Collection gibi çeşitli dergilerde ve haftalık gazetelerde yayınlanan toplam beş raporla bilgilendirdi. Bunlar ayrıca özel baskılar şeklinde yayınlandı ve ardından tek cilt halinde düzenlenen ilk üç yazı, 1830’da János Ó-Gyallai’nin Kafkasya’yı Macarların eski yerleşim yeri olarak ele alan bir kitapçık şeklinde yayınlandı[31].Bu raporların sayfalarında, Macarların eski ikametgahının Kafkasya olduğunu kanıtlamak istiyordu; burada “yirmi farklı kuşak”, “Macarların eski konutlarını kanıtlıyor”du. Esasen kulağa benzer gelen özel adlara, bazı antropolojik özelliklere ve yerel folklora atıfta bulunuyordu. Bunu kanıtlamak için birçok Macarla aynı olduğunu düşündüğü aynı yeri ve kişisel isimleri listeliyordu: Hubány, Húma, Terek, Kis-Malkab, Mara, Borz-Szukló, Lába, Teberde, Bivala ve Tsemez nehirleri – Tsebi (Tsepi ) Barrakai, Karatsai, Tiga (Tege) Tsala, Gilanta’sa’t, Khong Sari kıyılarında yaşayan soylu Bito ailesi ve diğer aileler!

8 Ağustos 1829 tarihli ilk raporunda, yedi farklı Kafkas Boyunun Macarlarla akraba olduğunu söyledi: “Karaçay, Kabardey, Abar, Beszlenié, Oruszpié, Çerkez-Adige ve Nogay Tatarı halkların liderleri ile tanıştım. Kendilerini çoğunlukla Macarların bakiyesi olarak ifade ediyorlardı.” Fransızca günlüğünü seyahatlerinden sonra Paris’te Voyage en Crimée, au Caucase, en Géorgie en Arménie en Asie-mineure et a Constantinople, en 1829 et 1830’da yayınladı; pour servir á l’Historie de Hongrie, 1838’de Macarların Kafkas kökenini kanıtlamaya çalıştı.[32] Ayrıca, Macarcanın yirmi beş farklı dilden sözcüklerle karşılaştıran 110 kelimelik karşılaştırmalı bir sözlüğü barındırıyordu. The Observer in the Circle of Universal Literature’ın sütunlarında üç bölümlük bir makalede Besse’nin kitabını eleştiren John Jerney, söz konusu sözlük hakkında şunları yazdı: “Gezginimiz bununla neyi kanıtlamak istiyor? “Macar” doğudan mı geldi? Artık bunun üzerinde tartışmaya gerek yok. ”[33]diyordu.

Fakat Besse’nin kitabını eleştiren John Jerney’in, Macarların Türkistan’dan ve Kafkasya’dan geldiğini kabul etmemesi bu gerçeği değiştirmiyordu.

János Besse’nin 1840’larda István Nogel’in araştırma gezisi dışında, yüzyılın son çeyreğine kadar yaptığı keşif gezisinden sonra, Kafkas Macarları arama fikrini tek bir vakada görüyoruz. Gábor Bálint’in 1869-1874 yılları arasında Rusya’ya yaptığı araştırma gezisi bu kadar nadir görülen bir örnektir ve bu gezide Oset-Macar dil ilişkilerini de incelemiştir. Gábor Bálint, 1898 tarihli Géza Gárdonyi’ye yazdığı mektubunda ise Kafkas Kabardeylerini ve Macarları Turan halkının ikizleri olarak gördü: Hún Macar sorununun imkansız “tek taraflı dilbilimleri Macarları, nüfusun neredeyse anlamsız Finno-Ugric parçalarına zorla bağlanmak için Hunlar parçalandı. Çünkü dilbilimime göre Hún-Magyar ulusu, tarihsel geleneği akılda tutarak, Germánság gibi bağımsız bir ikiz dal oluşturur. Aryan dilinde ve insan ailesinde. […] Bu temel teoremi Kafkas halklarının dillerinin ve aralarında Hazar kabilelerinin soyundan gelenlerin, Macarların bir parçasını oluşturan Kabardayların dilini inceleyerek doğruluyorum diyordu[34].

László Marácz, Gábor Bálint de Szentkatolna’nın, Kabardeylerden çok etkilendiğini yazmaktadır. Dillerin üç ana dalda sınıflandırılması, yani Turanca, yahut tüm sondan eklemeli diller, Aryan; fleksiyon ve Semitik gösteren diller, yani kök fleksiyonu gösteren diller, Oxford’da Dilbilim üzerine verdiği dersler ile bir Alman dilbilimci olan Max Müller tarafından başlatıldı. Bu çalışma 1874’te Macarcaya çevrildi ve oldukça etkili oldu. Gábor Bálint de Szentkatolna Müller’in sınıflandırması ve Rusya ve Asya’daki dilbilimsel çalışmaları hakkındaki raporunda, Mançu, Moğol, Türk-Tatar, Fince-Ugric gibi Turan dillerinin farklı dalları, Macarca, Dravidce vb de kabul etti. Bir Sekel bilgini olan Gábor Bálint, Kabardeyce eski bir Turan dili olması gerektiğine ikna olmuştu ve Macarca ile yakından ilgiliydi. Kabardeyce sözlük hazırladı. Turan dil ailesi ise oldukça genişti. Bálint de Szentkatolna Kabardeyce ve Macarca arasındaki ilişkiyi göstermeye çalıştı. Kabardeyce ve diğer kendine özgü Turan dilleri üzerine yaptığı çalışmaların zamanın sınavından geçmesinin nedeni ise bu dillerin doğru bir şekilde aglutinatif tip olduğunu bilmesiydi. Bálint de Szentkatolna, genetik bir dil ilişkisini kanıtlayamayan kökler gibi bir hayaletin yeniden inşası ile zamanını boşa harcamadı. Bunun yerine, dillerin kökleri ve ekleri üzerine çalıştı. Bu metodolojik bir bakış açısından, eklemeli diller üzerine araştırmak ve analiz etmek için doğru yaklaşımdı. Bálint de Szentkatolna, sondan eklemeli dilleri karşılaştırmada öncüydü. Macarca ve Turan dilleri alanındaki Paralellikleri ikna edici bir şekilde gösterdiği gibi, kök düzeyi Moğol dilleri de, bu nedenle büyük ölçüde Macarca kök sözlüklere dayanmaktaydı. Bálint de Szentkatolna’nın çalışmaları istisnasız olarak kullanılmış olup, kendine has Turan dillerinin durumunu da yansıtmaktadır. Turan dilleri üzerine çalışmasının alaka düzeyi şöyle olabilir: İlk olarak, Bálint de Szentkatolna, Kafkasya’nın, özellikle de kuzey kesimlerinin, Macarların eski tarihinde önemli bir rol oynadı. Bu alan göçlerde iskân yerleri olarak kullanılmıştı. Buralar İskitler, Sarmatlar, Hunlar, Avarlar gibi doğudan gelen ve batıya doğru göç eden Macarlar bozkırların atlı halkının bulunduğu bölgelerdi. Bu nedenle, eski Macarlar, Kafkasya bölgesindeki halklarla temas halindeydiler. Macar ve Kafkas dilleri paralellikleri bilinmeli ve akrabalıkları araştırılmalıydı. Bálint de Szentkatolna’nın çağdaşı, Macar dilbilimci Bernát Munkácsi, Macarca ve Osetçe üzerine çalıştı. Kabardeyce bu araştırmalarda aynı zamanda iyi bir adaydı. Çünkü Kabardeyler, Kafkasya’da Hazarların bir kolu idi ve Hazar Hakanlığıyla anlaşamayınca ve baş kaldırınca bir kısmı Karpat Havzasına göç etmişti. Bu sebeple Macarları oluşturan yedi boydan bir de Kabar’dı. Fakat on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Kuzey Kafkasyada en az 1500 yıl boyunca Kuban, Terek ve Malka nehirleri egemen olan on iki kabileden biri olan Kabardeyler, Çarlık Rusya’sının imparatorluk politikası sonucu, 1864’te, sayısı azaldı ve zorunlu göçe tabi tutuldular. Macar etnograf ve Kafkasya araştırmacısı Péter Veres’e göre Yarım milyon Adıge-Kabardey, gitmek zorunda kaldığında, toprakları önemli ölçüde küçüldü ve yakın zamanda bazılarını gözlemledi.

Gábor Bálint de Szentkatolna’in Kabardey sözlüğünde bulunabilecek ilginç dilbilimsel yakınlıklar vardı. Mesela şimdiye kadar, Macar dilbiliminin “Tanrı” anlamına gelen “isten” kelimesi için tatmin edici bir etimolojisi yoktu. Bu kelime bilinmeyen köken olarak sınıflandırılırdı. Kabardeyce sözlüğünde, Bálint de Szentkatolna, Macarca isten ile “ateş veren” anlamına gelen s-te-n biçimini Kabardeyce ilişkilendirdi. Kabardey formu Ošten, Tanrıların Kafkasya’nın en yüksek noktasında yaşadığı yeri ifade eder, yani 5642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı’nın batıdaki sıradağlarında bulunan tepesinde. Macarca İsten kelimesinin etimolojisinin aşağıdakilerle ilişkili olabileceğini varsaymaktadır: Kabardey s-te-n ve Ošten. Bu bağlantı elbette ki arasındaki genetik ilişkinin bir kanıtı değildir. Macarca ve Kabardeyce, ancak daha fazla araştırmayı hak eden oldukça ilgi çekici bir dil teması izi sunuyordu[35].

Profesör Harmatta’nın da, söz konusu durumda Macarca Tanrı kelimesinin etimolojisini kabul etmek istemediği gerçeğini görmezden gelemeyiz, çünkü onun son hipotezine göre, daha çok Orta İran’daki ortak kelime olan “benim Tanrım” ile açıklanabilir. Ana argümanı, Macarların Kafkasya civarında bu kelimeyi üstlenemeyeceğidir, çünkü orada yaşayan halklar için bu terimin tamamen eksik olduğu söylenir, bu nedenle Çerkeslerde(Dağlılarda) Ešten adında bir güçlü varlık bulmak da mümkün değildir. Harmatta’nın saygın İranlı meslektaşı V. I. Abajev’e göre, Macar Tanrısının etimonik dilbilimsel eşdeğerinin Oset dilinde bulunabileceğini hesaba katmıyordu. Oset kökenli araştırmacı, 1963 yılında Budapeşte’de yayınlanan değerli çalışmasında, Tanrı Ešten Osetlerde görülmesine rağmen İran kökenli olamazdı. Önemli bir dini faaliyete atıfta bulunan bu aynı terim, Macarca ve Osetçe her iki dilde de mevcuttur, ancak muhtemelen üçüncü bir kaynaktan ayrı olarak elde edilmiştir, çünkü çok benzer olmalarına rağmen, Tanrı (ysten) adı birbirinden çıkarılamazdı[36].

Gramkalidze, (1986). “Güneş Tanrısı”nın adı olan söz konusu Tanrı kelimesi: Ešten, Ata Ešten veya’ “baba Tanrı”, Hatti’cede bulunabilir. Kafkasya ile genetik olarak ilgili olan Kafkas dillerinde; örneğin, Çerkeslerde, yani Adige’de, Elbrus’ta, Kafkasya’daki en yüksek zirve, diğer halklar gibi, Ošten biçiminde Tanrıların adını taşır. Bu önemli dini terim, Hattiye komşu Hurri’de, Afro-Asya grubuna ait Akad’ca ve Hint-Avrupa kökenli Hitit’e (Ištenu) aktarıldı, ancak daha sonra ve ikincil olarak muhtemelen bir kadın Tanrı(Tanrıça) haline geldi. Anadolu’daki son iki halk yavaş yavaş etnik olarak MÖ. 2. binyılda, onlardan daha yüksek bir kültüre sahip, Kafkas dilini konuşan bir alt tabakaya yerleşti. Bu nedenle, Macarca demir < waśke h ses değişikliği ve manu kelimesinin anlamının zamanla sadece s değil, aynı zamanda h foneminin de kalıcı olarak ortadan kalkmasıdır ve insandan insana değişmesidir[40]. “İnsan <ölümlü” anlamına gelen İran kelimesi marta, gerçekten de pek çok Fin halkı tarafından alınmıştır ve genellikle etnonim hale gelmiştir, örneğin: Moldovca, Udmurt[41], Kama-mortta. Yukarıda bahsedilen Manus, bir Pers dağ zirvesidir ve Avesta’daki neredeyse tek kadim olanıdır. Etkiyi yansıtan kişisel isim Manuś, muhtemelen bu efsanevi kahramanın Sanskritçe figürü olan insanlığın babası ile ilgilidir ve János Gulya’nın son zamanlarda varsaydığı gibi (Kafkasya’nın en yüksek zirvesi olan Çerkes Ošten [1] ESTÜDAM (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi)Müdürü

[2] Kranitz Peter Pal, A kaukázusi magyarság gondolata a 19. században, Vılagtortenet (2014) 3:529.

[3] Türk Atilla, A Koraı Magyar Történelem És A Szaltovóı Régészetı Kultúrkör, Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 28. és MTA BTK MŐT Kiadványok 2. Budapest–Szeged, 2014 , 5-6.

[4] Türk Atilla, a. g. m., s.6-7.

[5] Türk Atilla, a. g. m., s.8.

[6] Türk Atilla, a. g. m., s.9-10.

[7] Türk Atilla, a. g. m., s.23.

[8] Türk Atilla, a. g. m., s.23-24.

[9] Veres Péter, Az észak-kaukázusi népek etnokulturális szerepe a magyarság honfoglalás előtti ko rai etnikai tö rténetében, s. 3.

[10]Mária Szőke: Kafkasya Bölgesi’nde Tarih Öncesi Araştırma, kaynak: http://www.reggeliujsag.ro/ostorteneti-kutatasok-a-kaukazus-videken/, 28 Nisan 2015

[11] Gonda Ferenc, A turáni népek emlékei Európában és Ázsiában, Sorozatszerkesztő: Csihák György, ACTA HISTORICA HUNGARICA TURICIENSIA IV. évfolyam 1. szám ZMTE 46. sz. kiadványa Budapest – Felsőőr 2005, s. 126.

[12] Gonda Ferenc, a. g. m., s. 127.

[13] Gonda Ferenc, a. g. m., s. 127-128.

[14] MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, JULIANUS BARÁTAI, MAGYAROK A KAUKÁZUSBAN, Szkíta-Hun-Magyar, 2018. Január 21. – Benkő István) Https://Julianusbaratai.Blog.Hu/2018/01/21/Magyarok_A_Kaukazusban

[15] MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, JULIANUS BARÁTAI, MAGYAROK A KAUKÁZUSBAN, Szkíta-Hun-Magyar, 2018. Január 21. – Benkő István) Https://Julianusbaratai.Blog.Hu/2018/01/21/Magyarok_A_Kaukazusban

[16] Veres Péter, a. g. e., s. 5-6.

[17] Veres Péter, a. g. e., s. 7-8.

[18] Kránitz Péter Pál, Magyarok a Kaukázusban Hungarians in the Caucasus, Budapest, 2016, s. 12

[19] Mektubun pek çok versiyonu kütüphanelerde ve arşivlerde – Ulusal Széchényi Kütüphanesi’nin dört nüshası, Macar Bilimler Akademisi’nin üç nüshası ve Macar Ulusal Arşivlerinin dört nüshası – ve çeşitli süreli yayınların sütunlarında çok sayıda yayın muhafaza edilmektedir. Turkoly, 1801. 146–165.

[20] Turkoly’nin mektubu ve Kafkas Macarlar Munkácsi, 1897a. 459–467. Mektubun gerçekliği tartışmasında ilginç bir bölüm, Yüzyılların Kağıtları’nda yayınlandı: Deák, 1885. 579–589; Thaly, 1885. 683.

[21] Dağıstan’da yaşayan Kuzey Kafkasya’daki Avar ulusu ile 6. yüzyılda Karpat Havzası’na yerleşen ve birçok kişi tarafından Macaristan’la ilişkili olduğu düşünülen Avarlar arasındaki etnik ilişki tartışmalıdır. Bununla birlikte, 19. yüzyılda, iki etnik köken, bir İngiliz politikacı olan James Bryce ile aynı kabul edildi ve Örneğin tarihçi, Bryce 1877 tarihli çalışmasında şöyle yazmıştı: “Şamil, altıncı ve sekizinci yüzyıllar arasında Pannonia’yı (Macaristan) yöneten büyük göçebe ulusun hatırası olarak kalan Lezgi ile ilişkili Avar kabilesinden geldi…”

[22] Genç Çar I. İskender’in 23 Mart 1801’de taç giyme töreninden yaklaşık yarım yıl sonra, Gürcistan Halklarının Tezahürü başlıklı fermanını yayınladı. Şöyle diyor: Gürcistan tamamen düşmanlarıyla çevrili olduğu için, çar sadece onu ilhak etme hakkına sahip değil, aynı zamanda bunu yapma yükümlülüğüne de sahip. Aynı gün ayrıca yeni Rus hükümeti tarafından krallığın üçe bölündüğü (Lori, Gori, Duseti) Gürcistan’ın yeni hükümeti hakkında bir kararname yayınladı. Takip eden aylarda ülkede 1917 Rus Devrimi başladı.

[23] Kránıtz Péter Pál, A kaukázusi magyarság gondolata a 19. században, s. 531.

[24] Kránitz Péter Pál, Magyarok a Kaukázusban Hungarians in the Caucasus, s. 13.

[25] Kránitz Péter Pál, Magyarok a Kaukázusban Hungarians in the Caucasus, s. 14.

[26] Kránitz Péter Pál, Magyarok a Kaukázusban Hungarians in the Caucasus, s. 14.

[27]Dankovszky Kafkasya’yı ziyaret etmedi, kendi koleksiyonundan yola çıkarak incelediği Karaçay kelimelerine atıfta bulunmadı, bunları Alman oryantalist dilbilimci ve filolog Heinrich Julius Klaproth’un çeşitli eserlerinden çıkardı.

[28] Kránıtz Péter Pál, a. g. m., 533.

[29] Kránitz Péter Pál, Magyarok a Kaukázusban Hungarians in the Caucasus, s. 15.

[30] Kránıtz Péter Pál, a. g. m., 532.

[31] Kránıtz Péter Pál, a. g. m., 534.

[32] Besse, cildinin sütunlarında, aşağıdaki Macar soyadlarının Kafkas karşılıkları da dahil olmak üzere çok sayıda özel ad kimliğini listeledi: Szombati, Apponyi, Széchenyi, Laky, Almásy, Csáky, Csányi, Csepy, Kutasy, Laky, Zicsy, Sághy, Bacsányi, Házy, Pápay, etimolojileri olmadan yaptı.

[33] Kránıtz Péter Pál, a. g. m., 535.

[34] Kránitz Péter Pál, Magyarok a Kaukázusban Hungarians in the Caucasus, s. 19.

[35] László Marácz, Gábor Bálint de Szentkatolna (1844-1913) and the Study of Kabardian , Citation for published version (APA): Marácz, L. (Author). (2018). Gábor Bálint de Szentkatolna (1844-1913) and the Study of Kabardian. Web publication/site, Circassian World. Retrieved from http://circassianworld.com/analysis/1709-gabor-balint-deszentkatolna- 1844-1913-and-the-study-of-kabardian-by-laszlo-maracz

[36] Veres Péter, a. g. e., s. 29-30

[37] Veres Péter, a. g. e., s. 30

[38] Veres Péter, a. g. e., s. 30-31.

[39] Mansi Rusya’da özerk bölgede yaşayan bir Ugric(Ugor) yerli halkıdır. Mansi dili, Ural ailesinden varsayılan Ugric dillerinden biridir. Mansi halkı eskiden Vogul olarak biliniyordu.

[40] Veres Péter, a. g. e., s. 31-32.

[41] Udmurt lar Altay Türklerinin küçük bir boyudur. 1740 yılına kadar Şamanizmin farklı bir kolundaki dini inançlarını ve dillerini koruyan korudular. Udmurtlar bu tarihten sonra çarlığın baskılarıyla zorla hristiyanlaştırıldı.

[42] Veres Péter, a. g. e., s. 32.

[43] László Marácz, Gábor Bálint de Szentkatolna (1844-1913) and the Study of Kabardian , Citation for published version (APA): Marácz, L. (Author). (2018). Gábor Bálint de Szentkatolna (1844-1913) and the Study of Kabardian. Web publication/site, Circassian World. Retrieved from http://circassianworld.com/analysis/1709-gabor-balint-deszentkatolna- 1844-1913-and-the-study-of-kabardian-by-laszlo-maracz

[44] MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, JULIANUS BARÁTAI, MAGYAROK A KAUKÁZUSBAN, Szkíta-Hun-Magyar, 2018. Január 21. – Benkő István) Https://Julianusbaratai.Blog.Hu/2018/01/21/Magyarok_A_Kaukazusban

[45] Kránıtz Péter Pál, a. g. m., 536.

[46] Kránitz Péter Pál, Magyarok a Kaukázusban Hungarians in the Caucasus, s. 17.

[47] Zichy, 1900–1905. Serinin altıncı cildinde Zichy, Macarların Kafkas kökenli olduğunu anlatıyor. Kafkasya hakkında konuşurken Finno-Ugric ve Türk-Tatar teorileri arasında daha temkinli ve orta yol olarak yazdı.

[48] Bu çalışma Jankó ve Herman Otto arasında büyük bir tartışmaya neden oldu. Jankó’nun Macar ve Sekeller balıkçılığının Kafkas unsurları üzerindeki teoremi daha sonra Zsigmond Bátky tarafından yalanlandı.

[49] Kránıtz Péter Pál, a. g. m., 537-538.

[50] Veres Péter, a. g. e., s.19- 20.

[51] Toplara karşı süvari birlikleri ile savaşıyorlardı.

[52] Veres Péter, a. g. e., s. 20.

[53] Veres Péter, a. g. e., s. 21.

[54] Veres Péter, a. g. e., s.21- 22.

[55] Veres Péter, a. g. e., s. 22.

[56] Veres Péter, a. g. e., s. 23.

[57] Veres Péter, a. g. e., s. 23.

[58] Veres Péter, a. g. e., s. 23.

[59] Veres Péter, a. g. e., s. 23-24.

[60] Veres Péter, a. g. e., s. 24

[61] Nostratik Diller, Hint-Avrupa, Ural-Altay ve Güney Kafkas Dil grubudur. Bazen Afro-Asyatik ve Hindistan Alt kıtasındaki Dravid dilleri de dahil edilir.

[62] Veres Péter, a. g. e., s. 24.

[63] Veres Péter, a. g. e., s. 24-25.

[64] Merritt Ruhlen, Dilin Kökeni Ana Dilin Gelişimi, Türkçesi: İsmail Ulutaş, hece Yayınları, Ankara, 2017, s.164.

[65] Prionlar, DNA’nın talimatlarından, hücrenin yaşam döngüsüne kadar her şeyi görmezden gelebilirler. Prionlar yapısında bir tesadüflük ögesi vardır (Jonah Lehrer, Proust Bir Sinirbilimciydi, Çev: Ferit Burak Aydat, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2009, s. 105.)

[66] Merritt Ruhlen, a. g. e., s. 166.

[67] Veres Péter, a. g. e., s. 24-25.

[68] Veres Péter, a. g. e., s. 26.

[69] Yukarıda bahsedilen, yakın zamanda yayınlanan önemli yeni bilimsel sonuçların tümü, bazı insanların tarihsel-karşılaştırmalı dilbilimin şu anda dünyada tek başına ve yalnızca Macaristan’da Macar Bilimler Akademisi’nde anakronik olarak ele alındığını ilan etmelerinin gerçeğine uymadığını açıkça göstermektedir. Nostratik ve Çin-Kafkas dil ailelerinin yanı sıra Altay, Avustralya ve Kuzey Kafkas dilleri tarafından kanıtlandığı üzere Rusya ve Japonya’daki karşılaştırmalı dilbilim araştırmalarının son zamanlardaki olağanüstü başarıları ve bununla ilgili Dene dil ailelerinin yeniden inşasında tarihsel karşılaştırmalı yöntemin kanıtlanmış uygulamasıyla başarıldı.

[70] Veres Péter, a. g. e., s. 27.

[71] Veres Péter, a. g. e., s. 27-28.

[72] Veres Péter, a. g. e., s. 28.

[73] Veres Péter, a. g. e., s. 28.

[74] Veres Péter, a. g. e., s. 29.

[75]Julianus barátai Madzsar/Magyar Varos, Kaukázusi kapcsolatok, https://julianusbaratai.blog.hu/2017/01/01/madzsar_magyar_varos

[76] Julianus barátai Madzsar/Magyar Varos, Kaukázusi kapcsolatok, https://julianusbaratai.blog.hu/2017/01/01/madzsar_magyar_varos

[77] Julianus barátai Madzsar/Magyar Varos, Kaukázusi kapcsolatok, https://julianusbaratai.blog.hu/2017/01/01/madzsar_magyar_varos

[78] Julianus barátai Madzsar/Magyar Varos, Kaukázusi kapcsolatok, https://julianusbaratai.blog.hu/2017/01/01/madzsar_magyar_varos

[79] Julianus barátai Madzsar/Magyar Varos, Kaukázusi kapcsolatok, https://julianusbaratai.blog.hu/2017/01/01/madzsar_magyar_varos

[80]Julianus barátai Madzsar/Magyar Varos, Kaukázusi kapcsolatok, https://julianusbaratai.blog.hu/2017/01/01/madzsar_magyar_varos

Bu yazı bilimdilinden alınmıştır
https://bilimdili.com/arkeotarih/tarih-tarih/macar-kaynaklarina-gore-turan-cografyasinda-kuzey-kafkasya/?fbclid=IwAR35T_TfXk21CTWGkcyY1p9p8DyRywJZS6byWB9mvuQjXEZ1HGkEpnGKfhI

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir