Türkiyə bu seçkilərə hazırlaşa bilmədi”

Şirvanın və Azərbaycanın xilaskarı Osman Paşa

Beynəlxalq aləm iki separatçı bölgənin “müstəqilliyinə” hazırlaşır(mı?)

FBI casusları IŞİD’e evlilikle sızıyor!

Kemâl-i Dikkat / Turan Müzesi

Gündem 3 Ocak 2019
144

Müsta‘cel
Emr-i sâmi-i cenâb-ı nezâret-penâhiye
25 Ağustos [1]333 / 25 Ağustos 1917

Berlin Sefâret-i Seniyyesi Cânib-i Âlisi’ne
Mütekâ‘id Miralay Raif Mehmet Fuat Bey bazı hususât-ı zâtiyesini tesviye etmek üzere Berlin’e azîmet ve mîr-i mûmâileyh aynı zamanda âsâr-ı Türkî’ye mütehassıs bulunması hasebiyle Türklük’e aid bulunan bazı âsârı ve bilhassa Turan müzesini de tedkik edeceğinden kendilerine bu bâbda teshilât-ı lâzıme irâ’esi hususuna müsâade-i sâmiye-i fahimânelerinin şâyân buyrulmasını bilhassa rica ederim. Ol bâbda.

MF. MKT, 1228/93
Kemal Gurulkan

Yorumlar