Eyy Mark Mobius Türkiye’den gelebilecek negatif bulaşma riski Dünya para piyasasını nasıl etkiler?

Abdullah Buksur: İran’da muhafazakarların, ABD’nin yeni döneminden ‘siyasi kazanç’ hesapları

Yeni Yılda İran Siyaseti: Yeşil Hareket ve Beklentiler

Bunun Adı Bal Gibi de ‘BOP Darbesi’dir!

Kemâl-i Dikkat / Turan Müzesi

Gündem 3 Ocak 2019
145

Müsta‘cel
Emr-i sâmi-i cenâb-ı nezâret-penâhiye
25 Ağustos [1]333 / 25 Ağustos 1917

Berlin Sefâret-i Seniyyesi Cânib-i Âlisi’ne
Mütekâ‘id Miralay Raif Mehmet Fuat Bey bazı hususât-ı zâtiyesini tesviye etmek üzere Berlin’e azîmet ve mîr-i mûmâileyh aynı zamanda âsâr-ı Türkî’ye mütehassıs bulunması hasebiyle Türklük’e aid bulunan bazı âsârı ve bilhassa Turan müzesini de tedkik edeceğinden kendilerine bu bâbda teshilât-ı lâzıme irâ’esi hususuna müsâade-i sâmiye-i fahimânelerinin şâyân buyrulmasını bilhassa rica ederim. Ol bâbda.

MF. MKT, 1228/93
Kemal Gurulkan

Yorumlar