Hulisi Akar Gürcistan’da

İran ABD gerginliğinde diplomasi

UKRAYNA’NIN ASKERİ TEKNİK KOMPLEKSİ RUSYA’YI DENGELEYEBİLİR Mİ

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРСКИМИ НАРОДАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Şeyh Şamil Merhuma Dair

Gündem 26 Ocak 2019
57

Sebilürreşad Dergisinde çıkan bir yazı. Eyüp Sultan Hazretlerinin türbedarı Ahmed Ziver Efendinin gönderdiği varakada geçen bir hikayede İmam Şamil in oğlu Gazi Muhammed in babasının mana aleminde kendisine söylediği söz üzerine Medine ye gitmesi… Osmanlıca metnin tercümesi aşağıdadır;

Şeyh Şamil Merhuma Dair

Gazavatını neşr etmekte olduğumuz Şeyh Şamil merhuma dair Ebu Eyyub El Ensari (r.a.) Hazretlerinin türbedarı Ahmed Ziver Efendi tarafından gönderilen bir varakayı bervech i ati derc ediyoruz. Gazi müşarileyhe aid malumatı havi vurud edecek evrak maalmemnuniyye derc olunur:

Sebilürreşad Ceride i İslamiyyesi ne

Şeyh Şamil merhum Medine i münevvereye azimet etmek üzere dersaadete gelerek bir sene kadar burada ikamet eylemiş ve Sultan Abdülaziz in fevkalade iltifatına mazhar olmuşdur.
Mahdumlarından Gazi Muhammed Beğ 1291 tarihinde Rusya dan dersaadete geldiler. 93 muharebesinde Gazi Muhammed Bey in uhdesine feriklik rütbesiyle Anadolu ordu yu hümayunu süvari kumandanlığı tevciye buyuruldu. Badelharb(harpten sonra) dersaadete avdet buyurdular. O sırada müceddeden teşkil olunan Dağıstan süvari alayına kumandan tayin buyuruldular. Fakat Hakan ı sabıkın (eski hakan ın-2.Abdulhamid) evhamı üzerine mezkur alayın bir gece dağıtılması hasebiyle paşa i müşarileyhin (Gazi Muhammed) Bağdad a memuriyetine irade i seniyye sadır oldu. Bu iradeyi kendisine tefhim eden zata:« Bağdad a gidemem. Zira bu gece manada pederim merhumu elinde bir yeşil örtü olduğu halde gördüm. Buyurdular ki:” Yakında Medine i münevvereye geleceksin”» demesi üzerine Medine i münevvereye azimeti hakkında ikinci bir irade i seniyye sadır oldu. Bunun üzerine Medine ye azimet buyurdular. Yirmi sene sonra o mahal i mukaddesde intihal i dar ı beka (ahiret diyarına geçme, vefat) ile pederleri cennetmekan Şeyh Şamil merhumun yanına defn olundular.

●Sebilürreşad, cild 13, sahife 80, 27 safer 1333, 1 kanunisani 1330.

Yorumlar