KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Papalık Masonluk savaşında İngiliz Masonlarının Vatikan karşıtlığı!

Papalık Masonluk savaşında İngiliz Masonlarının Vatikan karşıtlığı!

Ömür Çelikdönmez Ömür Çelikdönmez - - 14 dk okuma süresi
304 0

Türkiye’de gelenekselleşmiş Mason karşıtlığının Vatikan merkezli Papalık projelerinin eseri olduğunu çoğu kimse bilmez. Maalesef Türkiye’de “-Yahudilik eşittir Siyonizm eşittir Masonluk” gibi bir algı var ve bu algı cehaletten besleniyor. Oysa Masonluk birinci derecede İslam düşmanı değil Vatikan odaklı şirk diyebileceğimiz putperestlikten izler taşıyan tahrip edilmiş, her papanın veya konsülün bir şeyler eklediği insan yapımı din karşıtı. Masonlar Teslis’e (Üçleme: baba/oğul/kutsal ruh) değil tek bir yaratıcıya inanırlar ve Tevhidi bir akaide sahiptirler. İşte o nedenle Masonluğa Kabul edilmek için ilk şart bir ‘Büyük Yaradan’a inanmaktır. O’na evreni inşa eden manasında “Ulu Mimar” derler. Mason, taş ustası demek. Mason kelimesi, İngilizcedeki freemason kelimesinden türemiştir ve “hür duvar işçisi” anlamındadır. Masonluğun inanç ve kültürel ritüellerinin geçmişini Çin´den Ortadoğu´ya, Eski Yunan´dan Şaman rahiplerine, eski Mısır´dan Avrupa´nın şövalye tarikatlarına kadar dünyanın çeşitli yer ve topluluklarla ilişkilendirmek mümkün. Çünkü Masonik ritüellere bakıldığında bu kadim öğretilerin tamamının etkileri görülebiliyor.

Kurumsal anlamda Masonluk çok daha farklı. Dünyanın pek çok ülkesinde dışa kapalı bir örgüt olarak etkinlik gösteren, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve dayanışma temeline dayalı, ilkeleri ve kuralları ancak üyelerince bilinen, üyeleri arasında büyük bir dayanışma bulunan, 6–7 üyeden oluşan ve lonca denilen bölümlere ayrılan, üyelerinin birbirlerini masonluğa özgü imlerle, simgelerle tanıdığı, gizliliğe önem veren bir tür örgüt, dernek olarak biliniyor. Türkiye’de; Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin simgesel üç derecesinde faaliyet gösteren Özgür Masonlar Büyük Locası (Büyük Mason Mahfili), kısaca CLIPSAS adını taşıyan uluslararası nitelikli bir mason örgütü ile ilişkili. CLIPSAS, 1961 yılında kurulmuş uluslararası mason ilişkileri örgütü. Bu uluslararası örgütün, Fransızca tam adı şöyledir: “Centre de Liaison et d’Information des Puissances Maçonnique Signataires de l’Appel de Strasbourg- Strazburg Çağrısını İmzalayan Masonik Güçlerin Haberleşme Merkezi). Kamuoyunda bilinenin aksine Masonlar dinsiz değildir, dinsiz hiç kimse mason locasına alınmaz. Hiç kimsenin dinine, inancına ya da inançsızlığına, sosyo-ekonomik ve politik eğilim veya tercihlerine karışmama ve karışılmaması ilke edinilmiştir.(1) Her ırktan ve dinden, iyi değerlere sahip herkese açık. Nesebi gayri sahih olanların Masonluğa alınmadığını biliyor musunuz?

Kimilerine göre dünyanın yönetimi onların elinde, kimi araştırmacılar için ise İngiltere’de yolsuzluğun yayılmasında büyük rol oynuyorlar. Masonların etrafında dönen suçlamaların merkezinde “gizlilik ilkesi” var. Masonlar; kendilerine yönelik ‘çok gizli bir örgüt’ suçlanmalarının nedenini gördükleri baskı ve katliamlara bağlıyor. En son yaşadıkları Nazi kıyımının gizliliği gerek kıldığını söylüyorlar. Ellerindeki belgelerde 1930’larda Nazilerin Avrupa’da gerçekleştirdiği kıyım sırasında 80 ve 200 bin arası hür masonun çalışma kamplarına mahkûm edildiğine dair kayıtlar mevcut. Bu nedenle Mason locaları gizlilik esasıyla çalıştı. Bu ihtiyatlı durum II. Dünya Savaşı’ndan sonra da organizasyon içinde yıllar boyunca kaldı.(2) Masonluk İskoçya’dan tüm İngiltere’ye yayılıyor. İrlanda ve İskoçya’nın Büyük Locası 1725 ve 1736 yıllarında peş peşe kuruldu. Masonluk 1730’lu yıllarda Gelenekçiler ve Modernler tarafından Kuzey Amerika’daki İngiliz kolonilerine ihraç edildi. Ayrıca, İrlanda ve İskoçya Büyük Locaları pek çok bölgesel büyük localar altında organize olan kardeş localar kurdu. Amerikan Devrimi’nden sonra eyaletlerde bağımsız ABD Büyük Locaları oluştu.(3) Bugün bildiğimiz Masonluk İskoçya kökenlidir. İngiltere’nin Büyük Locası 1717’de kurulduktan sonra İskoçya etkisi azalmaya başladı. Masonluğun İskoç geçmişi ve etkisi yavaş yavaş unutuldu.(4) Londra merkezli İngiltere Birleşik Büyük Locası (UGLE)’ye bağlı İngiltere ve Galler’de yaklaşık 6 bin 300 mason locası faaliyette. Bu localara bağlı üye sayısı 200 bin civarında.(5)

Kamuoyundaki algının tam tersine Vatikan ile Mason Localarının arası limoni. Her iki tarafta ellerine fırsat geçse birbirlerini bir kaşık suda boğar. Bu kinleşme yeni değil yüzyıllar öncesine uzanıyor. 1738’de Papa masonluğu suçladı ve aforoz etti. 1782’de ise kral 2. George’un oğlu Cumberland dükü büyük üstat oldu. Galler prensi (sonradan kral 4. George) ve kardeşi (sonradan kral 4. William) 1787’de mason oldular. kraliçe Elizabeth ise (grand patroness) unvanı ile masonluğun koruyuculuğunu üstlenmişti. Bu dönemde eski muhafazakâr işçi loncaları, yeni mason locaları haline dönüştürülüyor ve Katolik prensiplerden uzaklaştırılıyor, bir ölçüde dinsizleştiriliyordu. İskoçyalı DR. James Anderson kendi adıyla anılan Masonluk Anayasası’nı hazırladı. Anderson Roma İmparatoru Augustus’tan bahsederken Hz. İsa’yı şöyle tanımlar: “Tanrı’nın Mesihi, kilisenin büyük mimarı onun zamanında doğmuştu.” 1813’de eski ve yeni mason grupları birleşince, bu tarihi önsöz mason anayasasından çıkarıldı. İngiliz Masonları İsa’nın adını da yavaş yavaş metinlerden çıkardılar, sadece “Ulu Mimar” ifadesi kaldı ve bugünlere intikal etti.(6)

Papa 7. Pius, 1821 yılında “Ecclesiam” adıyla anılan bildirge yayınladı. Karbonariler ile Masonluk arasında bağlantılar kurarak, bu gibi kişilerin amaçlarının, dinsel inançlardaki umursamazlığı yaygınlaştırmak, kendi görüşlerine uygun bambaşka bir din oluşturmak, böylece Kilise’nin kutsallığı üzerine kuşku kondurmak olduğunu ileri sürdü. Bu bildirgeyi Papa 12. Leo’nun 1825 yılında yayımlanan “Quo Graviora” adlı aforozu izledi. Nitekim 12. Leo 1829’da ölmüş; yerine geçen papa 8. Pius aforozu güncellemişti. Papa 8. Pius 1830 Aralık’ta ölünce yerine seçilen Papa 16. Gregorius, aforoz bildirgelerine bir yıl ara verdi. “Mirari” adıyla anılan bildirgesini 1832’de yayımladı. Bu bildirgede diğerlerinin aynısıydı. Ancak ilginç bir yakınması vardı. Papaya göre masonlar ve buna benzer örgütlerin üyeleri Kilise’nin sarsılmaz nitelikli ilahî otoritesine hunharca saldırıda bulunuyor ve din adamlarını dünyevi işlerle uğraşmak zorunda bırakıyorlar. Durmadan gelişen şu özgürlük akımları ve yenilik eylemleri tüm toplumların başına büyük dertler açacağı için, Kilise kendi sorumluluğunu bilerek bunlarla savaşmak zorunda kalıyor. 1846’da Papa 9. Pius’ın “Qui Pluribus” adlı bildirgesi Masonların, Hıristiyanlığın amansız düşmanları olduğunu yineledi. Dinin temel ve kutsal öğretilerinin insan uydurmacası olduğunu ileri sürerek Tanrı’nın varlığını yadsıdıklarını belirtiyordu.

Bu sapkın düşüncelere aman verilmeyip, bir an önce durdurulmasını istiyordu. Bununla yetinmeyen Papa 9. Pius, 1865 yılında “Multiplices Inter” adıyla anılan bir bildirge daha yayınladı. O tarihe kadarki aforozların, krallar ve diğer egemen güçler tarafından dikkate alınmadığından yakındı durdu. İşte durum bu. Demem o ki Vatikan; 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’yı sarmış olan savaşları, krallıkların giderek devrilmesini, Kilise’nin başına gelenleri hep Masonluğa bağladı. Tüm bunların tek sorumlusu vardı: Masonlar.(7) Masonlar ile Katolik Kilisesi arasındaki dostluk 1738’de Masonların aforoz belgelerinin imzalanmasıyla sonlandı. Artık kiliselerde Masonların katıldığı törenler “annullo” iptal edilmiş sayılıyor. Masonların aforozunu sağlayan ilk belge Papa Clemente XII zamanında 1738’de imzalanmıştı. Vatikan’da o tarihten bu yana Masonların aforozu ile ilgili 3 binden fazla belge imzalandığı belirtiliyor. Kardinal Kasper 1974’de sadece kiliseye karşı çalışan Masonların aforoz edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Vatikan’ın II. Konsili ile aforoz meselesini çözen Masonlar, 1978’de Karol Wojtyla’nın Papa oluşu ile birlikte ağır bir darbe yediler. Kardinal Seper’in yerini Wojtyla döneminde Ratzinger aldı. Katolik- Mason diyaloğu bir anda donduruldu.

Roma’da Alman ekolünden gelen kardinalle birlikte Alman piskoposu Joseph Stimpfle “aşılamayacak temel karşıtlık” bariyerini Masonlarla, Katolik kilisesinin arasına koydular. Vatikan II. Konsili’nde kilise kanunlarından çıkarılan masonların aforozu kararı, Ratzinger’in yorumuyla yeniden yürürlüğe girdi. Mason Katolik kilisesi diyalogunu savunan Cizvit papazı Esposito’nun ikinci kitabının çıkması Katolik kilisesince engellendi. Bu havayı hisseden piskoposlar Masonların tıpkı mafya suçluları gibi vaftiz törenlerine, ayinlere katılmasını yasakladılar. Kilise ve Masonlar arasında diyalogu savunan Cizvit papazlarından bazıları da tıpkı peder Caprile gibi geri adım atmaya başladılar. Masonların “benim olan benim, senin olanı tartışabiliriz” mantığı ile hareket ettiğini öne sürdüler. İtalya’daki en büyük Mason kuruluşu “Grande Oriente d’Italia”‘ nin yeni gran maestrosu Gustavo Raffi kiliseye mesaj göndermeye devam ediyor. Grande Oriente d’Italia’nın Giannicolo semtinde bulunan “Vascello Villa”sının duvarlarında hala Papa’nın askerleri ile Garibaldi’nin Masonları arasında 1849 yılında gerçekleşen çatışmaların kurşun izleri var ama Mason locası reisi Raffi’ye göre “Masonlar ve papa askerlerinin savaştığı dönem sona erdi.(8)

Masonluğun merkezi İngiltere görülse de İngiliz kamuoyu Masonluk konusunda endişeli. Masonlarda yerleşik sistemin kendileriyle uğraştığını düşünüyor. İngiliz basınında yer alan bazı haberlerde organize suç örgütlerinin Mason locaları aracılığıyla ülkenin yargı sistemine ‘görevini kötüye kullanan yetkililer’ yerleştirdikleri belirtiliyor. Londra Emniyeti’nin (Metropolitan Polisi) 2002 tarihli ‘Operation Tiberius’ adlı gizli raporunda yeraltı örgütlerinin Masonlar arasındaki bağlantılarını kullanıp İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard’a ‘görevini kötüye kullanan’ yetkililer sızdırdıkları belirtilmişti.(9) Bu ve benzeri iddiaların gündeme gelmesi üzerine; İngiltere’deki masonların lideri İngiltere Birleşik Büyük Locası Başkanı Dr.David Staples; ülkedeki üyelerinin emniyet teşkilatı içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiği iddiaları reddettiği gibi ‘ayrımcılığa neden olmadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını’ söylemişti.(10) Ülkedeki mason localarını çatısı altında toplayan İngiltere Birleşik Büyük Mason Locası (UGLE) bazı ulusal gazetelere “Artık Yeter” başlığıyla tam sayfa ilan verdi. UGLE üst düzey yöneticisi David Staples imzasıyla yayımlanan ilanda, mason teşkilatıyla ilgili olarak İngiliz kamuoyunda süren tartışma dolayısıyla masonların “haksız yere damgalandığı” öne sürüldü.(11)

Masonlarla Vatikan yani Papalık arasındaki güçler mücadelesinde taraf seçme gibi bir lüksümüz var mı bilemiyorum? Ya İslam dünyasına düzenlenen Haçlı Seferleri ile milyonlarca insanın kanına giren, İslam Coğrafyasını tarumar eden etmekte olan Vatikan’ı tercih edeceksiniz ya da ülkemiz başta olmak üzere İslam aleminde her türlü musibetin kaynağı olduğu propagandası yapılan Masonlarla iyi geçineceksiniz? Kırk katır mı kırk satır mı? Kararı sizler verin!

Bakınız:
1- http://www.mason-mahfili.org.tr/ombl/evrensel-bildirge/
2- https://www.haberturk.com/gizli-el-sikismalardan-defilelere-ingiltere-de-masonlugun-300-yili-1679517#
3-https://www.wikizero.com/tr/Masonluk
4-https://www.bbc.com/turkce/vert-tra-38320127
5- https://www.dunyabulteni.net/avrupa/ingiliz-parlamentosunda-mason-locasi-tartismasi-h416346.html
6- https://herseyosmanli.wordpress.com/2007/01/01/ingilterede-masonluk/
7- https://www.sabah.com.tr/yazarlar/taskin/2005/04/17/267_yillik_savas
8- https://masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=12289.0
9- https://www.bbc.com/turkce/basinozeti/2014/01/140113_basin_ozeti_131014
10- https://tr.sputniknews.com/avrupa/201801051031695956-ingiltere-masonlari-ayrimciliga-ugruyoruz/
11- http://www.karar.com/dunya-haberleri/masonlar-gazetelere-ilan-vererek-isyan-etti-damgalaniyoruz-749766

Ömür Çelikdönmez
Twitter: @oc32oc39

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir