KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Kemal-i dikkat: TÜNEL’İN TOPRAĞI NEREYE DÖKÜLECEK

Kemal-i dikkat: TÜNEL’İN TOPRAĞI NEREYE DÖKÜLECEK

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 3 dk okuma süresi
344 0

Londra metrosundan (1863) on iki yıl sonra hizmete giren ve dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünelle ilgili olarak karşılaştığımız bir belgeyi sizlerle paylaşmak istedik. 29 Ağustos 1872 tarihli Şura-yı Devlet kararında Karaköy-Beyoğlu Tünel inşaatını yürüten şirketin temsilcisi Mösyö Gavand’ın müracaatıyla kazıdan çıkan toprağın döküleceği yer arayışı çerçevesinde Tepebaşında bulunan ve hazineye ait çukurca bir arazi tespit edilmiş ve oraya dökülmesi için izin talep edilmiştir. Şura-yı Devlet’teki görüşmelerde iki üç metre kadar toprak dökülebilecek bir potansiyele sahip arazinin ilerde yapılaşma ve satış bakımından sakınca şekilde toprak dökülmesinde sakınca olmadığı görüşü ile konu onay alınmak üzere sadaret makamına havale edilmiştir. Marmaray ve metro inşaatlarında çıkan toprağın Çınarcık açıklarındaki derinliği yaklaşık bir km. olan Çınarcık çukuruna döküldüğü bir zamanda bu belgenin verdiği bilgiler ilginç bir detay gibi duruyor, ne dersiniz!..

Ma῾rûz-ı çaker-i kemîneleridir ki
Galata’dan Beyoğlu’na yapılmakda olan demiryol tünelinden çıkarılan toprağın hazine malı olarak Tepebaşında kâ´in arsaya vaz῾ı için me´zûniyet i῾tâsı mezkûr tünel şirketi direktörü Mösyö Gavand tarafından verilen varakada istid῾â olunmuş ve bu husus hakkında mukaddemâ i῾tâ olunan varaka üzerine hazînece şehremânet-i behiyesiyle bi’l-muhâbere Altıncı Daire Riyâseti’nin iş῾ârına göre mezkûr arsa biraz çukurca olmasıyla iki nihâyet üç metre kadar toprak imlâsında mazarrat olmadığı anlaşılması üzerine istizân-ı keyfiyeti mutazammın 2 Rebî῾ulâhir sene [12]89 tarihinde makâm-ı acizîden takdim kılınan tezkirenin henüz cevâb-ı âlisi şeref-vürûd etmeyip bu misillü i῾mâlât-ı nâfi῾ada teshilât-ı mümkine irâ´esi lazımeden bulunmuş olmağla zikr olunan arsaya ileride ebniye inşâsı halinde bir mazarrat terettüb etmeyecek ve füruhtunda tedennî-i kıymeti müstelzim olmayacak sûretle daire-i mezkûrenin taht-ı dikkat ve nezâretinde olarak toprak vaz῾ olunmak üzere cânib-i şirkete me´zûniyet i῾tâsı muvâfık-ı irâde-i aliyye-i cenâb-ı sadâret-penâhîleri buyrulur ise ol bâbda emânet-i müşârunileyhâya tezkire-i sâmiye-i hidîvileri tastîriyle savb-ı kemterîye i῾tâ-yı ma῾lûmât buyrulması bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 25 Cemâziyelâhir sene [12]96 ve fî 17 Ağustos sene [12]88
Bende
Sadık
ŞD, 253/9
Kemal Gurulkan

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir