KAFKASSAM – Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Kemal-i dikkat: TÜRKİSTAN’IN EN BİRİNCİ KAPISI BAKÜ

Kemal-i dikkat: TÜRKİSTAN’IN EN BİRİNCİ KAPISI BAKÜ

Kafkassam Editör Kafkassam Editör - - 2 dk okuma süresi
281 0

Bâbıâli
Hariciye Nezâreti
Şifre Kalemi
1187

Fî 12 Mayıs sene [1]918 tarihiyle Moskova’da bulunan Galip Kemali Beyefendi’den vârid olan 54 numaralı tegrafnâmenin hallidir:
Gâyet Mahremdir
Kazan Müftüsü ve Mülgâ Diniye Nâzırı Alimcan ve sâbık İdâre-i Milliye Reisi Sadri Maksudî* Efendiler sûret-i mahsûsada Moskova’ya gelip bendenizi ziyâret ve umûr-ı İslâmiye hakkında izahat-ı lâzıme i῾tâ ve sefâret-i seniyyenin mu῾âvenetini istediler. Tafsilât-ı lâzıme posta ile arz olunacakdır. Ya mülgâ İdâre-i Milliye’nin iâdesi veyahud milletin dahl ve arzusu olmayarak hükûmetce teşkil edilmiş Müslüman Umûru Komiserlerinin tebdîliyle yerlerine ahâli-i İslâmiyece müntehab zevât ikâmesi onlar tarafından zevât ikâmesi onlar tarafından umûm nâmına talep edilmesini bendenizden sûret-i gayr-i resmiye ve husûsiyede talep ve taleb-i vâki῾in hüsn-i kabûlünü tavsiye ve iltimâs eylemekliğimi tekrar tekrar istirhâm etdiler ve ahvâl ve vaziyet-i mahalliyeye vukûfu hasebiyle Maksud Efendi Türkistan’ın en birinci kapısı olan Bakü’nün herce bâd-âbâd ma῾a depo hemen işgâl edilmesini ehemmiyetle ve şiddetle tavsiye eylemekde olduğu ma῾rûzdur.
HR. SYS, 2369/2_29

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir