Körfəzdə yeni “tanker müharibəsi” başlayır?

Kurtları seven Rus işadamı, Türklerin desteği sayesinde internetin yıldızı oldu

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANININ MEŞRUİYETİNİ TARTIŞABİLİRİZ… AMA ŞİMDİ DEĞİL!

ABD yeni savunma sekreter vekili Mark Esper

Kemal-i dikkat: Ertuğrul Süvari Alayı’na nefer seçmek

Gündem 13 Şubat 2019
81

II. Abdülhamid’in Ertuğrul Süvari Alayı’na nefer seçmek üzere Söğüt’e gönderdiği subaylara verdiği talimatname

Tüfengiyân-ı hazret-i şehriyâriden Tahir Bey ile Yaverân-ı hazret-i şehriyârîden Zekâi Bey’e irâde buyrulan ta‘limât-ı seniyye-i mülûkânenin sûretidir.
Ertuğrul Sancağı’na azîmetle mutasarrıf ile mülâkat ederek Ertuğrul Alayı’nda istihdâm olunmuş yâhud diğer ordu-yı hümâyûnlarda süvâri neferliği ve çavuşluğu ederek ihtiyât sınıfına nakl olunmuş ve Yunan muhârebe-i ahîresinde bi’l-fi‘l bulunmuş ve hayvana binmekde mahâret-i tâmmesi bulunanlardan otuz nüfus intihâb olunması ve bunların içinde ileride zâbitlik vazifesini ifâ edebilecek birkaç kişi bulunması ehemm ü elzemdir.
İşbu otuz nüfusun bulunmuş oldukları alaylarda ve memleketlerinde hiçbir gûna sû-i hâlde bulunmayıp beş vakit namaz ve iş gücüyle meşgûl olanlardan intihâb edilmeleri lazım geleceği ve bunlar ma‘iyyet-i seniyye-i mülûkâne kayd olunacağından mezkûr bölük neferât ve çavuşânı gibi maaş alacaklarının kendilerine tefhîmi ve memleketlerince bir gûna ilişikleri kalmayarak kendi rızâlarıyla getirilmeleri.
İntihâb olunacak işbu otuz nüfusun her sene Ertuğrul Gazi hazretlerinin türbe-i şerîfelerine gidip bir hürmet-i mahsûsa ibrâz edenlerden ve gazi-i merhûm-ı müşârunileyh hazretleriyle hicret etmiş olanların sülâlerinden olmalarına fevkalâde dikkat olunacaktır ve bunlara kemâl-i sadâkatle hizmet edeceklerine hiçbir tarafdan her ne sûretle olursa olsun iğfâl olunamayacaklarına ve taraf-ı eşref-i hazret-i padişâhiden alacakları emre son nefeslerine kadar itâ‘at edeceklerine Ertuğrul Gazi hazretlerin türbe-i şerîfesi muvâcehesinde yemin etdirilmesi ve bunların mümkün olduğu kadar yakışıklı ve endamlılardan olması ve sakallı olsun, sakalsız olsun ona bakılmayacağı ve sakallıları var ise kestirilmeyip uzun bırakılması ve iki üç sene hizmetden sonra memleketlerine gitmek isteyenlerin çıraklıkla ya jandarma hizmetiyle ve İstanbul’da kalmak isteyenlerin terfi‘-i rütbe ve her sûretle mazhar-ı mükâfat olacaklarının tefhîmi işbu irâdât-ı seniyye-i mülûkâneye tevfikan otuz nüfus topladıkdan sonra yolda soğukdan muhâfaza edilerek hemen buradan gitdikleri vapura irkâb ile buraya getirmeleri ve bu işlerin geceli gündüzlü çalışılarak ve asla iza‘a-i vakt edilmeyerek bir hafta zarfında ikmâli Tahir ve Zekâi beylere bu yolda müştereken edecekleri masârife mukâbil otuz lira ihsân buyrulmuşdur. Bunlardan fazla masârif vuku‘unda ba‘dehû arz olunmak üzere mutasarrıf tarafından tesviye olunacakdır.
Fî 3 Ramazan sene [1]317
Y. PRK. BŞK, 61/1
Kemal Gurulkan

Yorumlar