"روسیه همان روسیه است، پاسکوویج، سیسیانوف و میر فتاح ها همان ها هستند، اصلا تغییری ایجاد نشده است." etiketli yazılar
روسیه همان روسیه است، پاسکوویج، سیسیانوف و میر فتاح ها همان ها هستند، اصلا تغییری ایجاد نشده است.

روسیه همان روسیه است، پاسکوویج، سیسیانوف و میر فتاح ها همان ها هستند، اصلا تغییری ایجاد نشده است.

اما قره باغ دیگر همان قره باغ نیست، شور و شهنازش خموش، بلبلش فرتوت و دیگر چهچه های خان میان گلدسته های شوشی تلو...

PAYLAŞ TWEET
19 Temmuz 2020
104